Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 24953Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Bouwnijverheid 2012/2014

Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid

UAW Nr. 11381 Verb.

RECTIFICATIE

In het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2012, nr. 24953 wordt de volgende verbetering aangebracht:

In Dictum I komt de algemeen verbindendverklaring van artikel 42 a, lid 7 alsmede de uitwerking hiervan in Bijlage 3, Deel I, Tabel 2 te vervallen.

’s-Gravenhage, 1 augustus 2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes