Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2012, 24950Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Borger, Ellertsweg 6 te Ellertshaar’, Borger-Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo artikel 3:42 Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2012 het bestemmingsplan “Buitengebied Borger, Ellertsweg 6 te Ellertshaar” met nummer NL.IMRO.1681.00BP0016- VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op het vestigen van groepsaccommodatie met een minicamping op het perceel Ellertsweg 6 te Ellertshaar.

Het vastgestelde plan wijkt op de volgende punten af van het ontwerp:

 • 1. De toelichting van het bestemmingsplan is aangescherpt en aangevuld met het verrichtte haalbaarheidsonderzoek en het aanvullende vleermuis en steenmarter onderzoek.

 • 2. De verbeelding en de planregels worden als volgt aangepast en gewijzigd:

  • Verbeelding

   Opnemen en toevoegen van de bestemmingen "Groen" en "Waarde - Archeologie 3";

  • Planregels

   • a. opnemen en toevoegen van de bestemmingen "Groen" en "Waarde - Archeologie 3"; het toevoegen van onderstaande voorwaardelijke bepaling aan artikel 3 “Algemene

   • b. Regels”:

    Voorwaardelijke bepaling bouwen en slopen

    Bouwwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd nadat een flora- en fauna onderzoek inclusief mitigatieplan (overeenkomstig onder andere het Vleermuizenprotocol van het Netwerk Groene Bureau 's) is uitgevoerd en de mitigerende maatregelen, die zijn opgenomen in het mitigatieplan overeenkomstig de daarin genoemde voorwaarden, zijn uitgevoerd.

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 december 2012 gedurende 6 werkweken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, bij het Klant Contact Centrum, cluster Omgeving, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo (T 14 0591). De balie van het KCC is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op de gemeentelijke website onder: bouwen > ruimtelijke plannen > digitale bestemmingsplannen > Buitengebied en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0016-VG01

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad. Zij kunnen slechts beroep instellen tegen de bovenvermelde aangebrachte wijzigingen. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Exloo, 4 december 2012

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.