Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2012, 2490Vergunningen

Uitbreiden school ‘Sint-Janslyceum’ met leslokalen en sporthal

Bekendmaking als bedoeld in artikel 3:12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12. lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij het college is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend met de activiteiten: 1. bouwen, 2. strijdig gebruik voor gronden en/of bouwwerken met ruimtelijke ordening, 3. slopen bouwverordening, 4. monumenten gemeentelijk, 5. uitweg en 6. Kappen. Betreffende het project het uitbreiden van een school ‘Sint-Janslyceum’, met leslokalen en een sporthal met een ruimte voor Buiten schoolse opvang op het adres Sweelinckplein 3 in ’s-Hertogenbosch. Kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie N, nummer 987 en gedeeltelijk nummer 1875.

Het project ligt in het bestemmingsplan ‘Zuid’. Het is strijdig met dit bestemmingsplan maar het project is stedenbouwkundig acceptabel. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing, en de aanvraag met ingang van maandag 13 februari 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, onder Inwoner → Bouwen en Wonen → Publicaties omgevingsvergunning.

Reageren op dit plan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 57 77. Het bouwplan is geregistreerd onder nummer WB00002233.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 10 februari 2012