Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2012, 24833Besluiten van algemene strekking

Intrekkingsbesluit beleidsregels Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Gelet op de artikelen 6.2, eerste lid, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6a.7, 6a.18, eerste en derde lid, 7.2, 11.7, eerste tot en met vierde lid, 15.2, tweede lid, 15.4, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 24 van de Mededingingswet, artikel 14, eerste lid, van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, de onderdelen 6.2 en 6.3 van het Besluit algemene richtlijnen post en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De volgende 28 besluiten worden ingetrokken omdat zij niet meer van toepassing zijn:

 • Het besluit ‘Richtsnoeren beoordeling geschillen bijzondere toegang en slamming’ van 1 december 2003.1

 • Het besluit ‘Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven’ van 23 april 2003.2

 • Het besluit ‘Richtsnoeren over collocatie en eenmalige kosten met betrekking tot de aansluitlijn’ van 20 december 2000.3

 • Het besluit ‘Mededeling minimumset huurlijnen naar aanleiding van de beslissing van de Europese Commissie’ van 14 maart 2008.4

 • Het besluit ‘Beleidskader remedies voor mededingingsproblemen in de retailmarkt: te lage prijzen, bundeling en non-discriminatie’ van 24 maart 2005.5

 • Het besluit ‘Mededeling inzake beleid OPTA ten aanzien van mobiele terminating tarieven’ van 4 december 2003.

 • Het besluit ‘Beleidsregels inzake beëindiging dienstverlening ex artikel 28 Boht’ van 21 oktober 2002.6

 • De besluiten ‘Beleidsregels inzake depot en openbaarmaking van interconnectie-overeenkomsten en overeenkomsten inzake bijzondere toegang’ van 5 juni 2000, ‘Aanpassing van de beleidsregels inzake depot en openbaarmaking van interconnectie-overeenkomsten en overeenkomsten inzake bijzondere toegang’ van 10 oktober 2002,7 en ‘Verklaring behorende bij de Beleidsregels inzake depot en openbaarmaking van interconnectie-overeenkomsten en overeenkomsten inzake bijzondere toegang’ van 18 juni 2001 worden ingetrokken.

 • Het besluit ‘Beleidsregels inzake de regulering van mobiele terminating tarieven’ van 28 maart 20028 en het besluit ‘Aanpassing beleidsregels inzake de regulering van mobiele terminating tarieven’ van 22 juli 2002.9

 • Het besluit ‘Beleidsregels inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk’ van 2 juli 2002.10

 • Het besluit ‘Regulering eindgebruikerstarieven van de vaste telefoondienst van KPN voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2006’ van 27 juni 2002.11

 • Het besluit ‘Aanpassing richtsnoeren aanwijzing aanmerkelijke marktmacht op de markt’ van 12 oktober 2001.12

 • Het besluit ‘Beleidsregels leverplicht huurlijnen, artikel 13 Both’ van 16 mei 2001.13

 • Het besluit ’Richtsnoeren tariefregulering interconnectie en bijzondere toegangsdiensten’ van 13 april 2001.14

 • Het besluit ‘Richtsnoeren artikel 24 BOHT’ van 9 april 2001.15

 • Het besluit ‘Handleiding PIB documenten’ van 24 november 2000.

 • Het besluit ‘Rapportage internetkoppelingen’ van 5 juli 2000.

 • De besluiten ‘Richtsnoeren m.b.t. ontbundelde toegang tot omroepnetwerken (MDF access)’ van 16 maart 199916 en ‘Aanpassing richtsnoeren m.b.t. ontbundelde toegang tot omroepnetwerken (MDF access)’ van 8 november 1999.17

 • Het besluit ‘Richtsnoeren toegang tot de postbussen’ van 28 september 2000.18

 • Het besluit ‘Richtsnoeren over voorschriften te verbinden aan de goedkeuring van het toerekeningssysteem voor kosten opbrengsten van TPG’ van 1 augustus 2000.

 • Het besluit ‘Richtsnoeren Post’ van 10 juli 2000.19

 • Het besluit ‘Richtsnoer publicatie netwerkaansluitpuntspecificaties’ van 25 mei 2000.20

 • De besluiten ‘Beleidsregels veilingreglement bedrijfsnummers’ van 8 september 2004, ‘Modelbiedkaart (bijlage bij beleidsregels veilingreglement bedrijfsnummers)’ van 8 september 2004 en ‘Rectificatie beleidsregels veilingreglement’ van 22 mei 2006.

 • Het besluit ‘Procedureoverzicht boeteoplegging OPTA 2004’ van 17 november 2001.21

 • Het besluit ‘OPTA handhavingsbeleid Spam’ van 22 februari 2008.22

 • Het besluit ‘Notitie van NMa, OPTA en V&W over gezamenlijke aanleg en gebruik UMTS netwerkonderdelen’ van 26 september 2001.

 • Het besluit ‘Beoordelingskader artikel 7.2 Telecommunicatiewet (beëindiging bij wijziging overeenkomst)’ van 19 juli 2007.23

 • Het besluit ‘Beleidsregels OPTA uitgifte van abonnee-informatienummers’, onderdeel B van 11 mei 2006.24

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoogachtend,

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, namens het college, mr. C.A. Fonteijn, voorzitter


X Noot
4

OPTA/AM/2008/200354.

X Noot
5

OPTA/EGM/2005/200986.

X Noot
11

OPTA/EGM/2002/201218.