Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2012, 24824Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, locatie Zuiderdiep 158 te 2e Exloermond’, Borger-Odoorn

Kennisgeving.

Bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, locatie Zuiderdiep 158 te 2e Exloermond”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo artikel 3:42 Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2012 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, locatie Zuiderdiep 158 te 2e Exloermond” met nummer NL.IMRO.1681.00BP0023-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een zonnepanelenweiland op het perceel Zuiderdiep 158 te 2e Exloermond.

Het vastgestelde plan wijkt op het volgende punt af van het ontwerp:

  • 1. De planregels worden als volgt aangepast en gewijzigd:

    • Artikel 3.3 ‘specifieke bouwregels’ worden ambtshalve gewijzigd voor wat betreft een aanpassing van de maximale bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde van 4 meter naar ten hoogste 3 meter

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 december 2012 gedurende 6 werkweken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, bij het Klant Contact Centrum, cluster Omgeving, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo (T 14 0591). De balie van het KCC is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op de gemeentelijke website onder: bouwen > ruimtelijke plannen > digitale bestemmingsplannen > Buitengebied en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0023-VG01

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad. Zij kunnen slechts beroep instellen tegen de bovenvermelde aangebrachte wijzigingen. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Exloo, 4 december 2012

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.