Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2012, 24808Overig

Logo Menameradiel
Omgevingsvergunning Tsjerkeleane 10 te Ingelum, Menameradiel

M.E.R. BEOORDELINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet Milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit om de voorgenomen aanvraag om omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een melkrundveehouderij van Maatschap Bakker, Tsjerkeleane 10 te Ingelum, geen milieueffectrapport (M.E.R.) behoeft te worden opgesteld.

Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar- of beroep open omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen in de procedure omtrent de omgevingsvergunning aangevoerd worden. Behandelend ambtenaar: W.M. Jonkman.

Menaam, 12 november 2012

Burgemeester en wethouders van Menameradiel; de secretaris, drs. J.K. Ykema

de burgemeester, T. van Mourik