Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraafstroomStaatscourant 2012, 24503Ruimtelijke plannen

Logo Graafstroom
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 49a en 50 Bleskensgraaf’, gemeente Graafstroom

Burgemeester en wethouders van Graafstroom maken op grond van het bepaalde in artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Graafstroom op 15 oktober 2012 het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 49a en 50 Bleskensgraaf’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt het juridisch planologisch mogelijk om in het kader van ruimte-voor-ruimte na sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing 2 burgerwoningen ten zuiden van de percelen Abbekesdoel 49a en 50 op te richten en de bestaande bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. De percelen zullen bestemd worden als deels ‘Wonen’ en deels ‘Agrarisch met Waarden’ zonder bebouwingsmogelijkheden.

Met ingang van 30 november 2012 ligt voornoemd bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens kantooruren (ma t/m vrij 9.00 - 12.00 uur en don 17.00 - 20.00 uur) voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact, Melkwegplein 1 te Bleskensgraaf.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Degene die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college heeft bekendgemaakt, een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken, of een belanghebbende die een zienswijze heeft over een wijziging, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het bestemmingsplan treedt zonder voorlopige voorziening in werking op 11 januari 2013. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw W. Roelen van de afdeling Regelingen via 0184 - 805 000.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-online) onder identificatienummer (IDN) NL.IMRO.0693.BPAbbekesdoel49aBG-VA01.