Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 2440Vergunningen

Verleende omgevingsvergunning Sportparkweg

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 10 februari 2012 gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning Sportparkweg voor het aanleggen van 73 parkeerplaatsen ter inzage ligt.

Inhoud

De parkeerplaatsen komen te liggen aan de rand van sportpark Daalseweide op de hoek Sportparkweg Sweserengseweg te Maarssen. Op zaterdagen en op toernooidagen van de sportverenigingen leidt het gebrek aan parkeerplaatsen tot verkeersonveilige situaties. De beoogde parkeervoorziening beslaat een groter oppervlak dan in het vigerende bestemmingsplan Maarssen Zuid is voorzien. Om de aanleg van de parkeerplaatsen mogelijk te maken met het verlenen van een omgevingsvergunning via de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning hebben vanaf vrijdag 9 december 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

Inzien

U kunt vanaf 10 februari 2012 de ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van geen bedenkingen (NL.IMRO.1904.PBsportparkwegMZ-VG01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u de verleende omgevingsvergunning gedurende zes weken inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De termijn van zes weken begint de dag volgend op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijven (0346-254000).