Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoedereedeStaatscourant 2012, 24079Ruimtelijke plannen

Logo Goedereede
Bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘de Mekkerstee’ te Ouddorp, Goedereede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwe uitbreiding van de Mekkerstee te Ouddorp ter inzage legt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen aan de Hofdijksweg 34, waar de huidige Mekkerstee reeds is gevestigd.

De aanleiding betreft het feit dat het bedrijf zich heeft ontwikkeld, waarbij nog niet alle activiteiten in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Tevens wordt een uitbreiding van de Mekkerstee beoogd gelet op de uit te breiden veestapel.

Mede ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12, lid 2 en 6.24 Wro dient een zakelijke omschrijving van de afgesloten anterieure overeenkomst ter inzage te liggen. Hierin wordt kort omschreven welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

In verband met het bovenstaande liggen de hierna te noemen bescheiden met ingang van 26 november 2012 tot en met 13 januari 2013 gedurende een periode van 7 weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede.

Vanwege de samenvoeging van verschillende gemeenten, waaronder gemeente Goedereede, in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee per 1 januari 2013 en het feit dat de gemeenten in de laatste week van 2012 om deze reden gesloten zijn, liggen de stukken een week langer ter inzage dan gebruikelijk.

Na 2 januari 2013 liggen de stukken voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis.

Gemelde stukken zijn in voornoemde periode tevens te raadplegen via de gemeentelijke website: www.goedereede.nl. Ook via www.ruimtelijkeplannen.nl is het ontwerp in te zien. Na 2 januari 2013 zijn de stukken te raadplegen via www.goeree-overflakkee.nl.

Het betreft:

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze ten aanzien van bovenstaande schriftelijk en mondeling (na afspraak met het cluster RO van de gemeente Goedereede) kenbaar maken. Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de raad van de gemeente Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.

Voor meer informatie over de vooraankondiging kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Goedereede (0187 - 491500).

Goedereede, 16 november 2012