Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centrum PublieksparticipatieStaatscourant 2012, 24048Overig

De legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de legger rijkswaterstaatswerken vastgesteld. Een legger geeft de norm aan waar waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie aan moeten voldoen.

De Waterwet regelt de leggerplicht voor alle waterstaatswerken. In 2009 zijn de leggers van de primaire – grotere – waterkeringen al vastgelegd. Nu gebeurt dit in de legger rijkswaterstaats-werken voor de overige waterstaatswerken.

Voor enkele grote en dynamische wateren (Noordzee, Waddenzee, Westerschelde, Eems-Dollard en IJsselmeer) geldt een vrijstelling van de leggerplicht. Het IJsselmeer is onverplicht wel opgenomen.

De legger rijkswaterstaatswerken

Er is voor gekozen deze legger ook in digitale vorm beschikbaar te stellen. In de legger zijn de vaarwegen, kunstwerken, stroomgeleidingswerken, oevers en andere dan primaire waterkeringen opgenomen die in beheer zijn bij het Rijk.

Deze legger omvat alle rijkswateren: rivieren, meren, overgangswateren en kanalen.

De legger bestaat uit een formeel besluit en een digitaal geografisch datasysteem. Hierin is informatie opgenomen over waar de waterstaatswerken aan moeten voldoen. Beide zijn online beschikbaar via

www.RWS.nl en te raadplegen via de RWS-mapviewer.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerplegger

Ten opzichte van de ontwerplegger zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Deze zijn doorgevoerd naar aanleiding van zienswijzen op de ontwerplegger en ter verbetering van de legger. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal objecten toegevoegd en zijn de recente wijzigingen van grenzen waterstaatkundig beheer doorgevoerd. Ook zijn enkele correcties op productiefouten doorgevoerd. U kunt een complete beschrijving en motivering van de wijzigingen terugvinden in het besluit en de nota van antwoord.

Waar vindt u informatie?

Uitgebreide informatie over de legger vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’.

Inzien

Een papieren versie (print) van de complete legger kunt u inzien van 30 november 2012 tot en met

11 januari 2013 bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Den Haag (Koningskade 4) en bij de hoofdvestiging van de regionale dienst Noord-Brabant (Zuidwal 58, ’s-Hertogenbosch). Bij alle andere hoofdvestigingen van de regionale diensten van Rijkswaterstaat (met uitzondering van Dienst Noordzee) ligt alleen het deel van de legger van de betreffende regio ter inzage.

Contact

Hebt u na het bezoeken van de websites nog vragen over de legger? Dan kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (gratis).

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 80 16.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijze bij de ontwerplegger Rijkswaterstaatswerken naar voren hebben

gebracht, kunnen van 1 december 2012 tot en met 11 januari 2013 beroep instellen bij de rechtbank in

het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn (zie hiervoor http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken).

Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen

zienswijze over de ontwerplegger naar voren hebben gebracht.

De vereisten aan het beroepschrift en informatie over griffierechten vindt u op www.centrumpp.nl, onder ‘actuele beroepsprocedures’. Dit geldt ook voor informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening.