Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - NoordStaatscourant 2012, 24020Overig

Logo Amsterdam - Noord
Bekendmaking mandaatbesluit en aanwijzingsbesluit Huisvestingswet, Amsterdam – Noord

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam heeft op 18 oktober 2012 een mandaatbesluit genomen met betrekking tot artikel 30 van de Huisvestingswet, waarin het volgende is besloten:

 • 1. Het verlenen aan de directeur van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van het mandaat en machtiging voor het nemen van besluiten ten aanzien van onderstaande bevoegdheden wegens overtreding van artikel 30 Huisvestingswet en te bepalen dat ondermandaat is toegestaan:

  • a. het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in art. 5:21 van de Awb;

  • b. het vaststellen van de hoogte van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in art. 5:25, lid 6 van de Awb;

  • c. het nemen van beslissingen inzake het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in art. 5:31a van de Awb;

  • d. het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in art. 5:31d van de Awb;

  • e. het bij beschikking beslissen omtrent het invorderen van een dwangsom als bedoeld in art. 5:37 van de Awb;

  • f. het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in art. 60 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010, wegens overtreding van art. 30 van de Huisvestingswet:

  • g. het beslissen omtrent het invorderen van een dwangsom, kosten van bestuursdwang en bestuurlijke boete bij dwangbevel als bedoeld in art. 5:10, lid 2 van de Awb;

  • h. het beslissen omtrent het nemen van executiemaatregelen ter uitvoering van de onder 3 bedoelde dwangbevelen.

 • 2. Het verlenen van machtiging aan de juristen van de afdeling Juridische Zaken van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven om, indien een bezwaarschrift wordt ingediend tegen de onder punt 1 genoemde besluiten, de voorbereiding inclusief het horen van belanghebbenden, af te handelen.

 • 3. Het verlenen van machtiging aan de juristen van de afdeling Juridische Zaken de Dienst wonen, Zorg en Samenleven om, indien beroep wordt ingesteld op grond van artikel 8:24 Awb dan wel een voorlopige voorziening wordt gevraagd op grond van artikel 8:81 Awb, het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen bij de Rechtbank Amsterdam en Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waaronder ook valt het zenden van een verweerschrift, correspondentie en het voeren van verweer bij die instanties.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord op 18 oktober 2012 besloten om de bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven in de functie van buitendienstinspecteur werkzame personen aan te wijzen als personen die binnen de grenzen van stadsdeel Noord van de Gemeente Amsterdam zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 30 Huisvestingswet.

Dit besluit treedt in werking op dag van publicatie.

U kunt de besluiten vinden op de website van het stadsdeel: www.noord.amsterdam.nl . Daarnaast liggen de besluiten tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het stadsdeel.