Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2012, 23961Vergunningen

Logo 's-Hertogenbosch
Bouwen publieksknooppunt Bolwerk Sint-Jan, 's-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning 1e fase ingediend voor het realiseren van een publieksknooppunt. Het betreft de locatie Bolwerk Sint-Jan. Deze locatie is kadastraal bekend: gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie I, nr. 2266 ged. en sectie G, nr. 8288 ged. De 1e fase omvat de activiteit ‘Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met ruimtelijke ordening’ (artikel 2.1, lid 1c Wabo).

Het project wijkt af van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen ’t Zand’ en ‘Uilenburg I’.

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van de geldende bestemmingsplannen.

Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning 1e fase met de ruimtelijke onderbouwing, de verbeelding en de omgevingsaanvraag met ingang van 26 november 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, zie <bouwen en wonen> en <publicaties omgevingsvergunning>. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 57 79. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00004215

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket)

E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

's-Hertogenbosch, 23 november 2012