Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelStaatscourant 2012, 23872Vergunningen

Logo Scherpenzeel
Wijzigingen ontwerp-besluit Vlieterweg 11, Scherpenzeel

Openbare kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat zij op hebben besloten een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen aan Van Swaay Scherpenzeel Projectontwikkeling B.V., Postbus 133, 6700 AC Wageningen, voor het slopen van bijgebouwen, het verbouwen van een monumentale boerderij en -schuur, het oprichten van acht woningen, het aanleggen van een uitrit en het kappen van bomen. De aanvraag betreft het perceel Vlieterweg 11, 3925 GA Scherpenzeel.

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn er wijzigingen aangebracht. De wijziging heeft betrekking op een verschuiving van de nieuwbouw verder van de Vlieterweg en ook meer richting de boerderij.

U kunt het besluit inzien

De aanvraag, het besluit en alle overige hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 november 2012 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage.

Op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op afspraak ’s middags (maandag tot en met donderdag) kunnen de stukken worden ingezien bij de afdeling Grondgebied (Buitenplaats), aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.

De stukken zijn ook digitaal raadpleegblaar op www.scherpenzeel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren

Gedurende zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van dit besluit, kunnen de volgende personen daartegen in beroep komen:

  • a. degenen die zienswijzen kenbaar hebben gemaakt tegen het ontwerp van het besluit;

  • b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

  • c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

  • d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift kan tijdens de beroepstermijn worden ingediend bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Het beroepschrift dient te voldoen aan de in de Algemene wet bestuursrecht daaraan gestelde eisen. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem.

Inwerkingtreding

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van deze beroepstermijn of op het beroep is beslist.