Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2012, 23776Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Pancras’, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 21 november 2012 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Sint Pancras”.

Het plangebied omvat de gehele kern van Sint Pancras met zowel de oude dorpsbebouwing in de linten als de naoorlogse uitbreidingswijken. Voor het nieuwe woongebied Twuyverhoek is hierop een uitzondering gemaakt. Hiervoor is een apart bestemmingsplan opgesteld.

Het plan ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • De voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude;

  • De openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude;

  • Het behouden Huys, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en

  • Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan7 te Sint Pancras.

Op is het ontwerp bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (via menu: Leven in Langedijk - Bouwen - Bestemmingsplannen) of via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0416.BPSP2012-on01).

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft inmiddels de inspraakprocedure doorlopen. De ingekomen overleg- en inspraakreacties hebben geleid tot diverse wijzigingen in het bestemmingsplan. De reactienota, waarin een samenvatting van alle reacties en ons commentaar is opgenomen, ligt tevens ter inzage.

Tijdens de ter inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzagetermijn contact op te nemen met mevrouw M. Smit van de afdeling Beleid & Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 19 november 2012

Burgemeester en wethouders van Langedijk