Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2012, 23686Ruimtelijke plannen

Logo Waalre
Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwagencentrum Broekweg’, Waalre

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Woonwagencentrum Broekweg” (plannummer: NL.IMRO.0866.BP00163-0202).

Het bestemmingsplan heeft als doel een planologische regeling te treffen voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het bestaande woonwagencentrum aan de Broekweg te Waalre en ligt vanaf donderdag 22 november tot en met woensdag 2 januari 2013 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende de hierboven genoemde termijn te raadplegen via de gemeentelijke website: www.waalre.nl/wonen&leven/actualisatie bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier zijn tevens de bijbehorende bijlagen te raadplegen. Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken, een schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend.

Waalre, 21 november 2012