Logo Zuid-Holland
Kennisgeving vaststelling ontwerp-inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en ontwerp-exploitatieplan voor het te realiseren bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, in de gemeente Barendrecht en Ridderkerk en aankondiging inloopavond op 19 november 2012 gemeentehuis Ridderkerk, Zuid-Holland

Overeenkomstig artikel 3.8, 6.12 lid 4 en 6.14 lid1 Wet op de ruimtelijke ordening maken wij bekend dat GS van Zuid-Holland hebben vastgesteld: het ontwerp-inpassingsplan, het MER en het ontwerp-exploitatieplan voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op het grondgebied van gemeenten Barendrecht en Ridderkerk.

U kunt de stukken gedurende de terinzagelegging van 16 november tot en met 27 december raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen.

Verder zijn de stukken in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk, gemeentelijk servicecentrum, openingstijden van maandag van 11.00 uur tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, telefoon 0180-451234.

  • Gemeentehuis Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, gemeentelijk servicecentrum (balie 12), openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur; alleen op afspraak maandag en woensdag van 15.00 uur tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 140180.

  • Het Loket Informatiediensten van de Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 070-441 8855.

Zienswijzen

Een ieder kan over het ontwerp-inpassingsplan en het MER zienswijzen indienen, gedurende de terinzagelegging van 16 november 2012 tot en met 27 december 2012.

In dezelfde periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerp-exploitatieplan.

De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

T.a.v. Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Dit onder vermelding van “Ontwerp-inpassingsplan Nieuw Reijerwaard”, “MER Nieuw Reijerwaard”, of “Ontwerp-exploitatieplan Nieuw Reijerwaard”, afhankelijk van waar u uw zienswijze op indient.

U kunt uw zienswijzen ook mondeling indienen. Daarvoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat van Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de Provincie Zuid-Holland, via telefoonnummer 070-441 6919.

Het is ook mogelijk om de zienswijzen digitaal in te dienen via het E-formulier op www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen > “Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard Ridderkerk”. U hebt daarvoor een DigiD nodig.

Informatieavond

Op maandag 19 november 2012 wordt een inloopavond georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland in het gemeentehuis van Ridderkerk. U kunt op deze avond tussen 19.30u en 21.00u vrij binnenlopen en informatie inwinnen bij verschillende standjes, waar specialisten u graag te woord staan over het inpassingsplan en al de aspecten die erbij spelen.

DOS-2011-29

Naar boven