Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 23502Interne regelingen

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 oktober 2012, nr. 12330475, houdende instelling van de Commissie Toekomst Binnenvisserij (Instellingsbesluit Commissie Toekomst Binnenvisserij)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

b. commissie:

de Commissie Toekomst Binnenvisserij.

Artikel 2

 • 1. Er is een Commissie Toekomst Binnenvisserij.

 • 2. De commissie heeft tot taak:

  • a. het opstellen van een toekomstvisie op de Nederlandse binnenvisserij inclusief de visserij op de Waddenzee;

  • b. het opstellen van een actieplan om beroepsbinnenvissers in te zetten voor het bevorderen van de palingmigratie.

 • 3. De commissie adviseert niet over sanering met overheidsmiddelen of vergoeding voor de palingvissers naar aanleiding van de dioxineproblematiek.

Artikel 3

De commissie overhandigt uiterlijk op 30 november 2012 de toekomstvisie aan de minister.

Artikel 4

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf andere leden.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd.

 • 3. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4. De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

 • 1. De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2. De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4. De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

 • 1. De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,11.

 • 2. De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Artikel 7

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden te rekenen vanaf 1 maart 2012 tot en met 30 november 2012 tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer J.W. Remkes, te Haarlem, tevens voorzitter;

 • b. de heer drs. K.S. Heldoorn, te Assen;

 • c. de heer D. Hollenga, te Groningen;

 • d. de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars, te Veere;

 • e. de heer A.J. Sweep, te Oosterhout (N-Br);

 • f. mevrouw dr. J.J. Sylvester, te Naarden.

Artikel 8

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2012.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 30 november 2012.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Toekomst Binnenvisserij.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

's-Gravenhage, 11 oktober 2012

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

De Commissie Toekomst Binnenvisserij stelt een integrale toekomstvisie op voor de binnenvisserij voor de middellange termijn en in een brede maatschappelijke context. De commissie zal hierbij de situatie waarin de binnenvisserij zich nu bevindt, verbinden met een duurzaam perspectief.

De commissie wordt ingesteld naar aanleiding van de motie Dijkgraaf/Jacobi (Kamerstukken II 2010/11, 29 675, nr. 125). Deze motie is ingediend gezien de slechte economische situatie en vooruitzichten van de beroepsmatige visserij op paling in de Nederlandse binnenwateren. De vangstmogelijkheden van de beroepsvisserij zijn als gevolg van de achteruitgang van de palingstand, maatregelen uit het Nederlandse aalbeheerplan en de sluiting voor de palingvisserij van grote delen van de Nederlandse binnenwateren naar aanleiding van de dioxinevervuiling sterk teruggelopen. Gezien deze verslechterende situatie wordt gevraagd om een breed gedragen toekomstvisie op de binnenvisserij.

Daarnaast wordt de commissie gevraagd om invulling te geven aan de motie Houwers/Gerbrands (Kamerstukken II 2011/12, 21 501-32, nr. 551), waarin wordt verzocht om een actieplan voor de inzet van beroepsbinnenvissers bij de bevordering van de aalmigratie. Deze motie is ingediend gezien de talloze migratiebelemmeringen in het Nederlandse watersysteem voor migrerende paling en de kennis en middelen die de beroepsvisserij bezit om de migratie van paling te bevorderen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in zijn brief van 8 februari 2012 op beide moties gereageerd en heeft bevestigd dat de Commissie wordt ingesteld. Tevens heeft hij aangegeven waar de commissie zich over zal buigen en welke leden in de Commissie zitting zullen hebben (Kamerstukken II 2011/12, 29664, nr. 104).

2. Taakomschrijving en randvoorwaarden

De commissie zal zich bij het opstellen van de toekomstvisie niet richten op het handhaven van de status quo in de binnenvisserij maar juist op het verkennen van nieuwe wegen en de mogelijkheden tot verbreding van taken (bijvoorbeeld onderzoek, toerisme, water-/natuurbeheer, palingmigratie). Dit is aangegeven in de genoemde brief aan de Kamer. Sanering met publieke middelen is niet aan de orde. Door de binnenvisserij in de volle breedte te benaderen en alle maatschappelijke partijen hierbij te betrekken kan een doorbraak worden gevonden. Dit is de reden waarom ook de kleine visserij op de Waddenzee in de toekomstvisie zal worden betrokken door de commissie (met name garnalenvisserij).

De commissie raadpleegt naar eigen inzicht onafhankelijke deskundigen en reeds uitgebrachte studies en adviezen om tot het advies te komen. Het streven is dat de commissie uiterlijk 30 november 2012 haar advies aan de staatssecretaris aanbiedt.

3. Samenstelling

Een van de criteria bij het samenstellen van de commissie was de wens de commissie een brede samenstelling te geven. In de commissie hebben niet alleen deskundigen op het terrein van de beroepsbinnenvisserij zitting, maar ook andere partijen die raakvlak hebben met de beroepsbinnenvisserij zoals de sportvisserij, deskundigen op het terrein van waterbeheer en lokaal en regionaal bestuur.

De leden van de commissie hebben reeds een langere tijd voor publicatie van dit besluit werkzaamheden verricht, in het kader van de uitvoering van hun taak. Met het oog hierop wordt aan onderhavig besluit terugwerkende kracht verleend tot en met 1 maart 2012.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.