Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2012, 23431Overig

Logo Edam-Volendam
Aanwijzing van gronden waarop de artikelen 10-15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend dat de gemeenteraad op 8 november 2012 ingevolge het bepaalde in artikel 2 in verbinding met artikel 4, lid 1, sub a van de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft besloten een aantal percelen, plaatselijk bekend de Lange Weeren te Volendam, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Zoals aangegeven op de bij het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2012 behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten, betreft het voorstel de percelen in de Lange Weeren te Volendam begrensd door de Zeddeweg (N517), de Monnickendammerjaagweg (N247), ‘pad’ Blokgouw eindigend ter hoogte van Karveel, Schoener, Botter, Getijdelant en Damcoogh.

Het besluit en onderliggende stukken liggen gedurende zes weken met ingang van 12 november 2012 bij de afdeling VROM van de gemeente, Mgr. C. Veermanlaan 1F te Volendam, bevattende de kadastrale kaart, raadsvoorstel, een lijst met daarop de aangewezen percelen, alsmede de grootte daarvan, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden en beperkt gerechtigden, alsmede overige relevante gegevens, een en ander naar de stand van zaken zoals die blijkt uit de openbare registers van het kadaster, voor een ieder ter inzage.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 13 november 2012, de dag na de dagtekening van publicatie in de Staatscourant.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk de erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Edam-Volendam te koop aan moeten bieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de eigenaar zijn grond en/of opstal wil verkopen en leveren. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één deze dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar en beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, bij de gemeenteraad van Edam-Volendam tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener

  • b. de dagtekening

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam.

Het indienen van een bezwaar schorst niet automatisch de werking van het besluit waartegen het is gericht. Schorsing van het besluit kan slechts worden uitgesproken door de voorzieningenrechter. Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.