Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 23381Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpomgevingsvergunning tennisbanen Sport en Recreatiecentrum Rottemeren, Bleiswijk, Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat de ontwerpomgevingsvergunning voor de buitentennisbanen van het Sport en Recreatiecentrum Rottemeren, identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0049P01-ONTW (met bijbehorende stukken), voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat er 6 buitentennisbanen direct ten zuidoosten van de bestaande sporthal aan de Kooilaan 1 in Bleiswijk kunnen worden gerealiseerd.

In verband met de hoogte van de afrastering van de banen moet worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dat geldt eveneens voor de bestemming ‘Recreatieve doeleinden met landschappelijke waarden’ waarbinnen alleen speel- en ligweiden met trapvelden zijn toegestaan.

De omgevingsvergunning is voorbereid met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat betekent dat het college van plan is af te wijken van het geldende bestemmingsplan “Recreatiegebied Bleiswijkse Zoom”.

Inzage

De ontwerpomgevingsvergunning voor de buitentennisbanen van het Sport en Recreatiecentrum Rottemeren met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 15 november 2012 tot en met woensdag 26 december 2012 voor een ieder ter inzage.

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld en kunt u raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl [http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1621.BP0049P01-ONTW] en op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen).

Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in het servicepunt Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7.

Openingstijden Bergschenhoek: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Mocht u de betreffende stukken buiten de genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke reactie (geen e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van burgemeester en wethouders, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs onder vermelding van ‘zienswijze BP0049P01’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 010.