Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2012, 23359Vergunningen

Logo 's-Hertogenbosch
18 starterswoningen Meerendonk, ’s-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht

Omgevingsvergunning (§ 3.3 Wabo)

Bij het college is een aanvraag omgevingsvergunning (WB00002119) ingediend voor het bouwen van 18 starterswoningen op de locatie Meerendonk (De Driehoek), sectie S nummer 986. Het bouwplan is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Zuid’, waarmee het plan in strijd is maar stedenbouwkundig acceptabel wordt geacht.

Op 8 november 2012 is positief op de aanvraag beslist. Het college maakt bekend dat de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing ‘Meerendonk, deel 4’ met IDN: NL.IMRO.0796.0002175-1401 en bijbehorende stukken en de aanvraag omgevingsvergunning , met ingang van maandag 12 november 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het Stadskantoor.

Tevens kunt u deze gegevens via internet raadplegen. Dit is mogelijk via de gemeentelijke website www.s-hertogenbosch.nl en via de landelijke website . Het raadplegen van de site is ook mogelijk in het Stadskantoor.

Beroep

De beschikking treedt na zes weken na de dag van bekendmaking in werking. Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na bekendmaking daarvan beroep instellen. Ik wijs u erop dat ook derdebelanghebbenden tegen dit besluit beroep in kunnen stellen.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie?

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met A. Montfoort, tel. (073) 615 56 63, e-mailadres: a.montfoort@s-hertogenbosch.nl.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 13 november 2012