Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2012, 23344Interne regelingen

Logo Amsterdam - West
Bekendmaking aanwijzingsbesluit Huisvestingswet

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel West heeft op 30 oktober 2012 besloten om

 • I. de (coördinatoren) handhavers van de afdeling Gebruik, bouw en milieu aan te wijzen als personen die binnen de grenzen van stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  de Woningwet;

  de Wet ruimtelijke ordening;

  de Gebruiksverordening 1993;

  de Huisvestingswet;

  de Monumentenwet 1988;

  de Erfgoedverordening stadsdeel West 2012;

  de Algemene plaatselijke verordening;

  de Wet op de kansspelen (artt. 1, 7 en 30b);

  de Wet Milieubeheer;

  de Verordening op de Vastgoedregistratie 2011;

  de Wet Bodembescherming (art.13);

  de Bomenverordening West 2012;

  de Afvalstoffenverordening;

  de Verordening werken in de openbare ruimte;

 • II. De (coördinatoren) handhavers van de afdeling Gebruik, bouw en milieu aan te wijzen als personen die in het kader van het geven van uitvoering aan de beslissing tot toepassing van bestuursdwang, toegang hebben tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is, een en ander zoals bedoeld in artikel 5:27 van de Awb;

 • III. Dat de in bovenbedoelde zin als gemeenteambtenaar aangewezen persoon, werkzaam in andere stadsdelen of niet onder enig ressorterende gedeelten van de gemeente Amsterdam, aan wie door of namens enig bestuursorgaan dezelfde bevoegdheden zijn verleend als de in dit aanwijzingsbesluit genoemde, deze bevoegdheden buiten kantooruren ook binnen stadsdeel West mag uitvoeren;

 • IV. Dat het bepaalde in de hierboven vermelde besluiten mede geld voor opsporingsambtenaren en toezichthouder die voor de uitvoering van genoemde taken worden ingehuurd.

Het besluit treedt in werking op moment van publicatie.

U kunt de besluiten vinden op de website van het stadsdeel: www.west.amsterdam.nl. Daarnaast liggen de besluiten tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het stadsdeel.