Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 23299Vergunningen

Logo Someren
MER beoordelingsbesluit Dooleggersbaan 12, Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Op 30 augustus 2012 heeft Agrapork Someren VOF te Someren medegedeeld dat hij voornemens is om de varkenshouderij uit te breiden met een woonhuis, biggenstal, mestopslag en later een bedrijfswoning. Het voornemen betreft onder andere de realisatie van een nieuwe installatie voor het houden van 3.872 gespeende biggen. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten dat door Agrapork Someren VOF geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Someren leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 15 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het KCC (Klanten Contact Centrum), gevestigd op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0493-494888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

Deze beslissing is genomen in het kader van de voorbereiding van een omgevingsvergunning onderdeel milieu en is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele bezwaren tegen deze beslissing kunnen te zijner tijd worden ingebracht in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning.