Logo Druten
Bestemmingsplan ‘Druten-Zuid’ gewijzigd vastgesteld, Druten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 27 september 2012 het bestemmingsplan ‘Druten-Zuid’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard. Dit houdt in dat de bestaande bestemmingsplannen en rechten de basis vormen voor het nieuwe plan. Er is slechts in geringe mate sprake van nieuwe ontwikkelingen.

Het plangebied voor Druten-Zuid omvat de gehele kern van Druten, ten zuiden van de Van Heemstraweg. Dit gebied wordt globaal begrensd aan de noordzijde door de Van Heemstraweg, aan de oostzijde door de Scharenburg en het Drutens Bosje, aan de westzijde door de kern Puiflijk en de Kerkstraat. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de Scharenburgsestraat en de Slootsestraat.

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op het volgende aspect:

Verbeelding:

  • Het bouwvlak aan de Klepperheide 18 is aangepast.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 15 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in de gemeentewinkel, Heuvel 1 te Druten. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 tot 19.00 uur. Het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de website van de gemeente (www.druten.nl -> Gemeentelijke Organisatie -> Actueel -> Bekendmakingen -> Bestemmingsplannen Vastgesteld) en op de landelijke website (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPdruzuid-1203). De bronbestanden zijn beschikbaar op www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPdruzuid-1203.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen tijdens bovengenoemde termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Tevens kan gedurende de beroepstermijn -naast een beroepschrift- een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Druten, 14 november 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, mr J.J. Driessen

De burgemeester, drs. L.J.E.M. van Riswijk

Naar boven