Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 23216Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Vaststellingsbesluiten gemeentelijke coördinatieregeling project 63 ‘Het Palet’, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Hierbij maakt het college van de gemeente Lansingerland overeenkomstig artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de volgende besluiten bekend:

  • Vaststelling bestemmingsplan “Meerpolder Deelplan III - Het Palet” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0034D03H02-VAST;

  • Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh);

  • Omgevingsvergunning W-2012-0172 (Wabo).

Beschrijving besluiten

Met het vastgestelde bestemmingsplan “Meerpolder Deelplan III - Het Palet”, het hogere waarden besluit en de omgevingsvergunning wordt de bouw van twintig woningen in de noordoostelijke hoek van de woonwijk Meerpolder in Berkel en Rodenrijs mogelijk gemaakt. Genoemde besluiten zijn met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling voorbereid.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Meerpolder Deelplan III - Het Palet” is op 1 november 2012 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. U kunt de desbetreffende stukken met ingang van donderdag 15 november 2012 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het plan als u zoekt op de naam van het plan of het identificatienummer (IDN). De stukken vindt u ook op de gemeentelijke website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen). Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in de volgende servicepunten:

  • Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1. Openingstijden: op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

  • Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010.

Besluit hogere waarden en omgevingsvergunning

Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan “Meerpolder Deelplan III - Het Palet” heeft het college van de gemeente Lansingerland voor dit project op 4 september 2012 het besluit hogere waarden vastgesteld. Tevens is in navolging van de vaststelling van het bestemmingsplan op 2 november 2012 voor dit project de omgevingsvergunning in mandaat verleend. Deze twee besluiten liggen tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage in genoemde servicepunten en worden eveneens beschikbaar gesteld op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen).

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de mogelijkheid van beroep worden de verschillende gecoördineerde besluiten als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden dienen:

  • tijdig tegen (één van) de besluiten een zienswijze naar voren te hebben gebracht óf het moet u redelijkerwijs niet te verwijten zijn dat u dat niet heeft gedaan óf door een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluiten in een ongunstiger positie te zijn gebracht;

  • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

  • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

  • de redenen van uw beroep te geven;

  • het beroepschrift te ondertekenen.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint met de dag na de terinzagelegging, dus op vrijdag 16 november 2012. De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus vanaf vrijdag 28 december 2012. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treden de besluiten niet eerder in werking dan het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening is beslist.