Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecStaatscourant 2012, 23056Ruimtelijke plannen

Logo Stede Broec
Ontwerp omgevingsvergunning perceel Industrieweg 30 te Grootebroek, Stede Broec

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten “Bouwen” en “Planologisch strijdig gebruik”, voor het oprichten van een bedrijfsruimte op het perceel Industrieweg 30 te Grootebroek.

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 18 oktober 2012 gedurende zes weken tijdens de openstelling ter inzage bij de afdeling VROM/Bouwen op de 1e verdieping in het gemeentehuis.

Daarnaast zijn de stukken gedurende deze periode te raadplegen op de website van de gemeente en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0532.Pbindustrieweg30-ON01

Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan burgemeester en wethouders, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Een verzoek om mondeling zienswijzen in te dienen bij het college wordt graag uiterlijk één week vóór afloop van de termijn tegemoet gezien. Wij wijzen erop dat beroep tegen het te nemen besluit te zijner tijd in principe alleen kan worden ingediend door een belanghebbende indien overeenkomstig het bovenstaande tijdig zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp van het besluit zijn ingebracht, tenzij kan worden aangetoond dat men belanghebbende is en redelijkerwijs niet in staat is geweest dit te doen.