Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OoststellingwerfStaatscourant 2012, 22994Ruimtelijke plannen

Logo Ooststellingwerf
Vaststelling bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Appelscha, Plan van wijziging Vaart Zz 61 te Appelscha’, Ooststellingwerf

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’Bestemmingsplan Appelscha, Plan van wijziging Vaart Zz 61 te Appelscha’’ gewijzigd is vastgesteld.

Informatie over het plan

Op grond van het bestemmingsplan ‘’Appelscha 2003’’, kan door middel van een wijgingsbevoegdheid de bestemming gewijzid worden ten behoeve van horeca. Het wijzigingsplan maakt de vestiging van een horecabedrijf (pizza-, shoarma- en grillroomzaak) mogelijk. De gewijzigde vaststelling ziet toe op het realiseren van tien parkeerplaatsen aan de voorzijde van het perceel en twee aan de achterzijde.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van 14 november gedurende zes weken worden ingezien bij het omgevingsloket ’t Oost 11 te Oosterwolde alhier, gedurende de openingstijden. Het ontwerp plan en het ontwerp-besluit zijn ook te raadplegen via www.ooststellingwerf.nl.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan die:

  • tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt;

  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

LET OP! Diegenen die reeds eerder zienswijzen hebben ingediend en daarvan een besluit hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw beroep in te stellen.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.