Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 22781Interne regelingen

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 1 november 2012, nr. A-0-12.0076.001, houdende wijziging van het Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de overeenkomsten gesloten tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. van 10 juli 2009, 27 mei 2010 (Addendum), 12 september 2012 (Addendum II) en 17 oktober 2012 (Addendum III),

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Kiwa N.V. (I),

Besluit:

ARTIKEL I

De bij het Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I) behorende Bijlage A1a, wordt als volgt gewijzigd:

A

‘Chauffeurspas

Chauffeurspas taxi verlenen (eerste en daarop volgende afgifte na verstrijken geldigheidsduur)

Bp 2000

art 75, lid 1

     

Chauffeurspas taxi duplicaat (in geval van wijziging, beschadiging of verlies/diefstal)

Bp 2000

art 75, lid 1

     

Chauffeurspas taxi negatief beschikken

Bp 2000

art 75, lid 1

     

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 77, lid 1

     

Tijdelijk bewijsschrift LWT

Wp 2000

art 88

 

+ Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 
     

Tijdelijk bewijsschrift Taxi

Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi

 
     

Intrekken chauffeurspas

Bp 2000

art 77, lid 2’

wordt vervangen door:

‘Boordcomputerkaarten

De verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname van de boordcomputerkaarten

Bp 2000

art 83, lid 8, onder d

     

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 82, lid 6

     

Verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname tijdelijke chauffeurskaarten en ontheffingen chauffeurskaart

BP 2000

art 83, lid 9

 

+Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 
     

Intrekken en schorsen chauffeurspassen

Bp 2000

art 77, lid 2 (oude recht) jo. wijzigingsbesluit artikel IV van het Besluit van 16 oktober 2009 inzake onder meer de boordcomputer taxi (Stb. 472)’

B

Het onderdeel ‘taxi’ wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel ‘Afgeven bewijs van toelating internationaal taxivervoer’ vervalt tezamen met het daarbij genoemde artikel ‘116, lid 2’.

2. ‘EG-verklaring taxivervoer’ wordt vervangen door ‘erkenning van EG-beroepskwalificaties’.

3. De aanduiding ‘art 5’ wordt vervangen door ‘art 76, lid 1’ en voorts worden ‘art 6, lid 3’, ‘art 6, lid 3’, ‘art 6’, art ‘5a, lid 3’, ‘art 17’, ‘art 9, lid 2’ en ‘art 29, lid 2’, telkens vervangen door ‘art 76, lid 6’.

C

In het onderdeel ‘bus’ wordt ‘Vo. 684/92’ telkens vervangen door ‘Verordening (EG) 1073/2009’.

D

Na het onderdeel ‘Bus’ wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

‘Kaarten DT

Kaarten DT verlening en intrekking Regeling tachograafkaarten artt 2,3,4,5,7 en 9.’

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt, voor zover het Artikel I, onder deel A betreft, terug tot en met 1 oktober 2011, voor zover het Artikel I, onderdeel B betreft, tot en met 15 oktober 2011 en voor zover het onderdeel D betreft tot en met 1 juni 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Deze wijziging van een bijlage bij het Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I) is nodig wegens een omissie en omdat de regelgeving, waar dit besluit naar verwijst en op basis waarvan de voorzitter van de directie van Kiwa N.V. gemandateerd is, is gewijzigd. Verordening (EG) 684/92 (houdende regels voor de toegang tot de markt voor autobusdiensten) is recentelijk ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) 1073/2009. De Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) en het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000) zijn gewijzigd in verband met de invoering van de boordcomputer(kaarten) voor taxivervoer en in verband met de Wet van 26 mei 2011 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer. In de bijlage is de ‘chauffeurspas’ vervangen door de ‘boordcomputerkaart’ en zijn de verwijzingen naar Wp2000, Bp2000 en de Europese verordening geactualiseerd. Ten slotte is het ‘bewijs van toelating voor internationaal taxivervoer’ uit de bijlage geschrapt, omdat dit document met het oog op administratieve lastenreductie inmiddels is afgeschaft.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.