Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 22771Vergunningen

Aanmeldnotitie voor de oprichting van een slibverwerkingsinstallatie door GMB Rotterdam B.V., Botlekweg 175 te Rotterdam-Botlek, DCMR Milieudienst Rijnmond

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 juli 2012 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van GMB Rotterdam B.V. voor de oprichting van de Centrale Slibverwerking Rotterdam, aan de Botlekweg 175 te Rotterdam-Botlek.

De op te richten installatie beoogd een duurzame verwerking van industriële zuiveringsslibben en andere organische afvalstoffen door middel van vergisting van slib onder vorming van biogas. De vergister krijgt een verwerkingscapaciteit van 75.000 ton slib per jaar.

Voor deze activiteit moet een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De activiteit valt onder categorie D 18.1 van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan de artikelen 7.16 en 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om vergunningen ingevolge de Wabo niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 8 november 2012 tot en met 19 december 2012 ter inzage:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00 - 20.00 uur);

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek (ma. t/m vrij. van 08.00 - 12.00 uur en ‘s middags na telefonische afspraak);

  • gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (ma. t/m vrij. van 08.00 - 12.30 uur en ’s avonds van 17.30 - 19.30 uur);

  • de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis (tijdens de openingsuren);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (tijdens de openingsuren);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met bureau Ruimtelijke Ontwikkeling van de DCMR, de heer ir. J.W. Grevink, telefoonnummer: 010 - 246 80 12.

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl

DMS nr.: 21473658