Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2012, 22762Ruimtelijke plannen

Logo Gelderland
Bekendmaking Definitieve besluiten voor het project ’Uiterwaardvergraving De Tollewaard’, Gelderland

Achtergrond

Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid in het rivierengebied moet worden vergroot. Hiervoor zijn meer dan 30 maatregelen opgesteld, vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, die uiterlijk in 2015 moeten zijn afgerond. Met de Uiterwaardvergraving De Tollewaard wil het rijk voor 2015 de veiligheidsdoelstelling halen en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeterd hebben. De taakstelling voor waterstanddaling is gesteld op 3 cm.

Ter inzage definitieve besluiten

Ten behoeve van de realisatie van dit werk is een aantal besluiten nodig. Van donderdag 8 november 2012 tot en met woensdag 19 december 2012 liggen de volgende besluiten ter inzage:

 • omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;

 • projectplan op grond van de Waterwet;

 • vergunningen op grond van de Waterwet;

 • vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de Gelderse ontgrondingenverordening.

Inclusief de bij deze besluiten behorende:

 • nota van antwoord Ruimte voor de Rivier De Tollewaard.

Verderop in deze bekendmaking is vermeld hoe u beroep kunt instellen.

Het voornemen

De uiterwaard De Tollewaard ligt in de gemeente Buren aan de zuidoever van de Neder-Rijn, tegenover Rhenen en Remmerden. In de Tollewaard bevinden zich twee terpen met bedrijven en woningen. Bij beide terpen is regelmatig sprake van zwaar vrachtverkeer en op de westelijke terp is overslag mogelijk van zand, zout en grond.

De uiterwaard zelf heeft vooral een agrarische functie en maakt deel uit van het Natura2000-gebied Nederrijn. Er is veel variatie in de mate van beheer van de kavels, elke kavel ziet er weer anders uit. In het westen van de uiterwaard ligt een oude rijnstrang. De rivier maakte hier vroeger een bocht naar het zuiden.

Om de rivier meer ruimte te geven worden de zomerkades aan de oost- en westkant van de uiterwaard afgegraven en wordt in de uiterwaard het maaiveld op een aantal plaatsen verlaagd. Hierdoor ontstaan ondiepe plassen die een waardevolle functie voor de natuur hebben. Omdat de uiterwaard dan vaker onder water staat (gemiddeld 10 dagen per jaar) moet de ontsluiting van de terpen worden aangepast. Dit wordt opgelost met een brug naar de westelijke terp. De oostelijke terp is bij normale omstandigheden bereikbaar over een weg op maaiveld en bij hoogwater over de brug naar de westelijke terp en een verbinding langs de zomerkade tussen beide terpen. Ten behoeve van de recreatie komt er een aantal struinpaden door het gebied en een fietspad klangs de Klinkwetering. Voor de natuur worden een ooibos en een glanshaverhooiland aangelegd, aansluitend aan en tussen de terpen in. Deze natuurlijke objecten liggen in de stromingsluwte van de terp om opstuwing van water te voorkomen.

Hoe komt u aan meer informatie?

Op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen en op de daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:

 • Hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel;

 • Gemeentehuis Buren, De Wetering 1, 4021 VZ Maurik;

 • Provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem;

 • Kantoor van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem.

De besluiten zijn ook te zien en te downloaden via de website www.coordinatiegelderland.nl  klik ‘Nederrijn’  klik ‘De Tollewaard’  klik ‘Definitieve besluiten’.

Heeft u inhoudelijk vragen of wilt u nadere informatie over het project, dan kunt u terecht bij Boskalis B.V., Omgevingsmanager Tollewaard, de heer R. J. Jonker (T 06 - 55 18 23 94).

Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij de provincie Gelderland, Coördinator Procedures Tollewaard, de heer A.M. Kwakkernaat (T 026 - 359 8381).

Beroep instellen of verzoek voorlopige voorziening

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van vrijdag 9 november 2012 tot en met donderdag 20 december 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Bij de vaststelling van de definitieve besluiten zijn er beperkte planaanpassingen op basis van de zienswijzen doorgevoerd. Hiertoe kunt u de bij ter inzage legging gelegede stukken de nota van antwoord raadpelegen.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet bevat onder andere bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Op 13 april 2011 is een Algemene maatregel van Bestuur op basis van deze wet afgekondigd, waardoor alle projecten ter uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier onder de werking van de Chw vallen. Dit betekent dat op de genomen besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing is. Belanghebbenden moeten daardoor in het beroepschrift gemotiveerd aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Adres:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Arnhem, 7 november 2012

Zaaknummer 2012-009836

Gedeputeerde Staten van Gelderland