Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2012, 22629Overig

Logo Gorinchem
Ontwerp verordening “geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken, op grond van de Inspraakverordening, bekend dat met ingang van woensdag 7 november 2012 tot en met dinsdag 18 december 2012 voor een ieder ter inzage ligt:

de ontwerp verordening “Geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”, met de bijbehorende quickscan “Wet geurhinder en veehouderij in de gemeente Gorinchem” en de gebiedsvisie “Hoog Dalem Wet geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem”.

De ontwerp verordening is opgesteld om een vaste geurafstand van minimaal 50 meter - in plaats van de wettelijke 100 meter - voor veehouderijen met maximaal 50 paarden in en 100 meter rondom het plangebied “Hoog Dalem” vast te leggen. In de hierboven genoemde quickscan en gebiedsvisie wordt op grond van de vaste afstand van 50 meter, en de voorwaarde dat maximaal 50 paarden mogen worden gehouden, geconcludeerd dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat voor de (toekomstige) bewoners ter plaatse.

Als de gemeenteraad uiteindelijk besluit tot vaststelling van de verordening “Geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012” met de bijbehorende quickscan en gebiedsvisie, dan wordt de nu geldende verordening “Geurhinder en veehouderijen gemeente Gorinchem 2011” ingetrokken.

Ter inzage

De ontwerp verordening met de daarbij behorende documenten liggen van woensdag 7 november 2012 tot en met dinsdag 18 december 2012 ter inzage in de informatiehoek van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem.

De ontwerp verordening met bijlagen zijn ook digitaal te raadplegen. De ontwerp verordening wordt, als bijlage van het ontwerp bestemmingsplan “Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden” digitaal beschikbaar gesteld op een landelijke voorziening. Via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?woonplaats=gorinchem ziet u de ruimtelijke plannen van de gemeente Gorinchem.

Op de gemeentelijke website www.gorinchem.nl/bestemmingsplannen onder de kop Ontwerp --> Ontwerp bestemmingsplan “Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden” staat een rechtstreekse link naar het digitale ontwerp bestemmingsplan op de landelijke voorziening.

Inspraakreacties

Vanaf woensdag 7 november 2012 tot en met dinsdag 18 december 2012 kan door iedereen zowel een schriftelijke als een mondelinge inspraakreactie naar voren worden gebracht.

Schriftelijke inspraakreacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de inspraakreactie en het plan waarop de inspraakreactie betrekking heeft.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw inspraakreactie of informatie over de ontwerp verordening met de daarbij behorende documenten kunt u contact opnemen met de heer A. Rietveld van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zijn telefoonnummer is 0183 - 659 317. E-mailen kan naar a.rietveld@gorinchem.nl.

Gorinchem, 6 november 2012