Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 22428Overig

Aanwijzing beschermd stadsgezicht Tilburg; stadskern, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 2 november 2012 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Overwegende dat het gebied Stadskern in de gemeente Tilburg van algemeen belang is vanwege zijn historisch-ruimtelijk karakter;

dat het historisch-ruimtelijk karakter van dit gebied nog voldoende gaaf en herkenbaar is;

gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988;

gehoord de raad van de gemeente Tilburg, gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant en de Raad voor Cultuur;

Besluiten

dat het gebied Stadskern in de gemeente Tilburg, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingkaart met als kenmerk MSP/49/02 en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;

Dat de bestemmingsplannen:

  • Binnenstad 2010, in werking getreden op 20 juli 2011;

  • Veemarktkwartier 2010, in werking getreden op 1 oktober 2011;

  • Magazijnkwartier 2011 in werking getreden op 3 april 2012.

Voldoen aan het beschermingsvereiste.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen en aan de raad van de gemeente Tilburg en gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op

www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de gemeente Tilburg; Stadswinkel, Stadhuisplein 128, 5038 TC Tilburg, en bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG in Amersfoort. Deze stukken zijn te downloaden via de website van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl Tenslotte zijn deze stukken ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail : info@cultureelerfgoed.nl