Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 22294Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2012, nr. IVV/FB/2012/15572, tot Goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2013

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 23 oktober 2012 op grond van artikel 28, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen voor het jaar 2013 vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen.

Dit besluit zal met het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 23 oktober 2012 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Besluit vaststelling sectorpremies 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2013 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 oktober 2012

mr. drs. B.J. Bruins, Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). UWV stelt de sectorale premies vast en adviseert over de AWf-premie. Met het onderhavige besluit stelt UWV de sectorpremies voor 2013 vast.

De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

De Wet financiering sociale verzekeringen geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers. Het gaat om werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, bijvoorbeeld mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals bepaalde groepen uitzendkrachten) en mensen met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Deze werknemers vallen sinds de privatisering van de Ziektewet onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. De ZW-lasten van werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst worden normaliter gefinancierd uit de sectorfondsen.

De werkgevers, die ervoor kiezen om de ZW-lasten zelf te dragen, zullen een lagere sectorpremie betalen, omdat het ziekterisico voor eigen rekening is.

Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, vijfde lid, Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De sectorpremies worden door het ministerie van SZW opgehoogd met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze opslag wordt door het ministerie van SZW vastgesteld.

Alle in de bijlagen vermelde premies zijn exclusief deze opslag.

mr. drs. B.J. Bruins, Voorzitter Raad van Bestuur

BIJLAGE 1: SECTORPREMIES 2013

Sector

sectorpremie zonder Eigenrisico ZW

 

sectorpremie Eigenrisicodragers ZW

1 Agrarisch bedrijf

2,36%

 

2,00%

2 Tabakverwerkende industrie

2,30%

 

2,16%

3 Bouwbedrijf

3,51%

 

2,98%

4 Baggerbedrijf

0,47%

 

0,37%

5 Hout en emballage ind., houtwaren- ...

2,97%

 

2,41%

6 Timmerindustrie

4,63%

 

3,92%

7 Meubel- en orgelbouw industrie

3,83%

 

3,12%

8 Groothandel hout, zagerijen, .....

2,54%

 

2,27%

9 Grafische industrie

3,62%

 

2,99%

10 Metaalindustrie

0,99%

 

0,82%

11 Elektrotechnische industrie

1,00%

 

0,89%

12 Metaal- en technische bedrijfstakken

2,19%

 

1,81%

13 Bakkerijen

2,55%

 

1,97%

14 Suikerverwerkende industrie

1,94%

 

1,60%

15 Slagersbedrijven

3,31%

 

2,54%

16 Slagers overig

1,50%

 

0,97%

17 Detailhandel en ambachten

4,06%

 

3,36%

18 Reiniging

5,10%

 

3,91%

19 Grootwinkelbedrijf

2,43%

 

1,99%

20 Havenbedrijven

2,13%

 

1,74%

21 Havenclassificeerders

2,56%

 

2,08%

22 Binnenscheepvaart

2,09%

 

1,64%

23 Visserij

0,59%

 

0,27%

24 Koopvaardij

1,43%

 

1,08%

25 Vervoer KLM

0,42%

 

0,37%

26 Vervoer NS

0,72%

 

0,66%

27 Vervoer posterijen

2,29%

 

1,96%

28 Taxivervoer

7,08%

 

5,15%

29 Openbaar vervoer

1,15%

 

0,96%

30 Besloten busvervoer

4,81%

 

3,85%

31 Overig personenvervoer te land en ..

3,15%

 

2,70%

32 Overig goederenvervoer te land en .....

2,71%

 

2,10%

33 Horeca algemeen

3,94%

 

3,17%

34 Horeca catering

3,94%

 

2,96%

35 Gezondheid, geestelijke en .....

1,62%

 

1,30%

38 Banken

1,93%

 

1,78%

39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen

1,97%

 

1,80%

40 Uitgeverij

3,26%

 

2,83%

41 Groothandel I

2,21%

 

1,93%

42 Groothandel II

2,72%

 

2,37%

43 Zakelijke dienstverlening I

1,82%

 

1,61%

44 Zakelijke dienstverlening II

3,21%

 

2,84%

45 Zakelijke dienstverlening III

2,78%

 

2,42%

46 Zuivelindustrie

1,03%

 

0,87%

47 Textielindustrie

2,54%

 

2,17%

48 Steen-, cement-, glas- en keram....

2,61%

 

2,19%

49 Chemische industrie

1,32%

 

1,12%

50 Voedingsindustrie

1,74%

 

1,50%

51 Algemene industrie

2,13%

 

1,94%

52 Uitzendbedrijven

12,23%

 

6,99%

53 Bewakingsondernemingen

4,21%

 

3,36%

54 Culturele instellingen

5,04%

 

4,68%

55 Overige takken van bedrijf en beroep

3,35%

 

2,76%

56 Schildersbedrijf

4,93%

 

4,24%

57 Stukadoorsbedrijf

6,42%

 

5,23%

58 Dakdekkersbedrijf

6,53%

 

5,68%

59 Mortelbedrijf

3,69%

 

3,56%

60 Steenhouwersbedrijf

3,89%

 

2,75%

61/7 Overheid

1,53%

 

0,77%

68 Railbouw

1,18%

 

1,11%

69 Telecommunicatie

1,03%

 

0,86%

BIJLAGE 2: PREMIES PER PREMIEGROEP 2013

Sector

 

Premiegroep

 

premiegroepen zonder Eigen Risico

 

premiegroepen Eigen Rrisicodragers

1 Agrarisch bedrijf

 

Kort

 

8,50

 

6,78

   

Lang

 

1,10

 

1,01

   

Gemiddeld

 

2,36

 

2,00

             

3 Bouwsector

 

Kort

 

10,19

 

9,66

   

Lang

 

2,77

 

2,24

   

Gemiddeld

 

3,51

 

2,98

             

9 Grafische industrie

 

Grafisch exclusief fotografen

 

3,59

 

2,97

   

Fotografen

 

4,84

 

3,62

   

Gemiddeld

 

3,62

 

2,99

             

33 Horeca Algemeen

 

Kort

 

7,41

 

6,64

   

Lang

 

2,51

 

1,74

   

Gemiddeld

 

3,94

 

3,17

             

52 Uitzendbedrijven

 

Detachering

 

8,65

 

6,58

   

Intermediaire diensten

 

9,36

 

6,68

   

Uitzendbedrijven I A

       
   

Kortingsklasse

 

13,13

 

7,86

   

Middenklasse

 

13,71

 

7,86

   

Opslagklasse

 

14,30

 

7,86

   

Uitzendbedrijven II A

       
   

Kortingsklasse

 

13,70

 

7,59

   

Middenklasse

 

15,23

 

7,59

   

Opslagklasse

 

16,76

 

7,59

   

Uitzendbedrijven I B en II B

 

7,66

 

5,75

   

Gemiddeld

 

12,23

 

6,99

             

54 Culturele instellingen

 

Kort

 

12,38

 

12,02

   

Lang

 

3,03

 

2,67

   

Gemiddeld

 

5,04

 

4,68

             

56 Schildersbedrijf

 

Kort

 

14,10

 

13,40

   

Lang

 

3,84

 

3,14

   

Gemiddeld

 

4,93

 

4,23