Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutStaatscourant 2012, 22228Ruimtelijke plannen

Logo Oosterhout
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorst’, Oosterhout

Besluit hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat voor het gebied van de bebouwde kom van Dorst, behalve het gebied behorende tot het bestemmingsplan ‘Dorst-West’, een bestemmingsplan is vastgesteld. Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn, naast het bestemmingsplan, ook hogere waarden voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld voor de nieuw te bouwen woningen op het perceel plaatselijke bekend Rijksweg179 te Dorst.

Bestemmingsplan ‘Dorst’

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van 1 november 2012 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage het door de gemeenteraad op 18 september 2012 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Dorst’ (NL.IMRO.0826.BSPdorstcentrum-VA01), met de hierbij behorende stukken.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van de kern Dorst met uitzondering van het gebied dat behoort tot het bestemmingsplan ‘Dorst-West’.

Het voorziet in de actualisatie van een aantal verouderde bestemmingsplannen van de kern Dorst en tevens in de realisatie van drie nieuwe woningen op het perceel plaatselijk bekend Rijksweg 179 te Dorst.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wel wijzigingen aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De in het ontwerp-bestemmingsplan ‘Dorst’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor wijzigingsgebied 5 (realisatie van een aantal woningen ter hoogte van de Oude Tilburgsebaan) is niet meer opgenomen. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Dorst, herziening 1 (Rijksweg 179)’ is geïntegreerd in het vastgestelde bestemmingsplan omdat tegen dit ontwerp-bestemmingsplan geen zienswijzen waren ingediend. En er is een nieuwe wijzigingsbevoegdheid ‘wijzigingsgebied 5’ opgenomen ter plaatse van een aanwezige groenstrook aan De Vliert. Hiermee wordt het mogelijk medewerking te verlenen aan de realisatie van een aantal garageboxen ter plaatse.

Besluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder Rijksweg 179.

Voorts is door burgemeester en wethouders, met toepassing van artikel 110a van de Wet geluidhinder, een besluit genomen tot vaststelling van hogere waarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen op het perceel plaatselijk bekend Rijksweg 179 (maximaal tot 63 dB). Het betrokken besluit ligt, met bijbehorende stukken, eveneens ter inzage. Tegen het ontwerp-besluit vaststelling hogere waarde maximaal toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder is geen zienswijze ontvangen en is derhalve ongewijzigd vastgesteld.

Terinzageligging

De beide vaststellingsbesluiten liggen, met bijbehorende stukken, met ingang van 1 november 2012 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Tevens kunnen alle stukken ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn, dat de stukken ter inzage liggen (dus tot uiterlijk 13 december 2012, kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en/of tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting, door:

  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan ‘Dorst’;

  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Oosterhout, 31 oktober 2012