Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 22174Convenanten

Convenant met IPO/provincies m.b.t. stimuleringsmaatregel asbestdak eraf, zonnepanelen erop

Ondergetekenden:

1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en tevens handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden hierna te noemen: ‘het ministerie van I en M’.

2. De Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies, vertegenwoordigd door de heer J. Remkes, voorzitter van het bestuur van de vereniging Interprovinciaal Overleg, daartoe gemandateerd door besluiten van de Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies, hierna te noemen: de Provincies.

Ondergetekenden hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen

Overwegende dat:

 • a. Partijen met dit convenant uitvoering willen geven aan een dubbele doelstelling, die gericht is op een integraal pakket van maatregelen dat:

  • het aantal m2 asbestdak1 op agrarische gebouwen vermindert in het kader van het voorgenomen verbod op het bezit van een asbestdak per 2024;

  • het plaatsen van zonnepanelen2 t.b.v. duurzame energieproductie stimuleert.

 • b. Partijen het vanuit milieu- en gezondheidsoverwegingen van belang achten dat asbestdaken eerder worden vervangen door niet-asbesthoudende daken dan op het eind van de economische levensduur van het asbestdak, teneinde de periode dat het asbestdak erodeert in te perken. Met een gezamenlijke inspanning van Partijen kan aan het in gang zetten van die ontwikkeling een belangrijke impuls worden gegeven;

 • c. De Tweede Kamer per brief van 7 september 2012 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu werd geïnformeerd over de intentie om tot dit convenant te komen en over de context en het kader waarbinnen hij budget beschikbaar stelt ter bespoediging van het saneren en vervangen van asbestdaken;

 • d. Partijen het van belang vinden dat de asbestsanering correct wordt uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven en dat alle stappen, van asbestmelding tot stort zullen worden ingevoerd in het landelijke asbest volgsysteem (LAVS), dat in komende periode wordt uitgerold;

 • e. Partijen in dit kader al diverse initiatieven hebben ontwikkeld zoals o.a. de regionale regelingen in Overijssel en Gelderland en de Green Deal met LTO, en beogen daaraan met dit convenant een verdere stimulans te geven;

 • f. Met deze overeenkomst niet wordt beoogd in rechte afdwingbare rechten en verplichtingen in het leven te roepen.

Komen overeen als volgt

Artikel 1 Doel

Dit convenant heeft als doel het maken van afspraken tussen Partijen die als resultaat hebben dat in periode 2012–2014 provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het saneren van asbestdaken bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst. Met de uitvoeringen van de regelingen leveren de provincies (gezamenlijk) een inspanning om te streven naar het saneren van 4 mln. m2asbestdak, bovenop de 4 mln. m2 asbestdak dat jaarlijks al volgens ongewijzigd beleid gesaneerd wordt.

Artikel 2 Randvoorwaarden regionale regelingen

In de regionale regelingen dienen randvoorwaarden nader te worden uitgewerkt die:

 • a. betrekking hebben op activiteiten m.b.t. sanering en vervanging van asbestdak die wel en niet worden gesubsidieerd;

 • b. inzicht geven in welke activiteiten voor welke subsidiebedragen in aanmerking komen;

 • c. duidelijkheid verschaffen over de verhouding tot de bestaande regelingen zoals SDE +, en de fiscale instrumenten MIA/VAMIL/EIA;

 • d. De wijze waarop de subsidie voor de in artikel 4 genoemde doelgroep beschikbaar komt.

Artikel 3 Financiële afspraken

 • 1. Er vindt een overdracht van in totaal € 20 mln. plaats via de decentralisatie-uitkering van december 2012 vanuit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het provinciefonds, onder de voorwaarde dat dit convenant door Partijen is ondertekend.

 • 2. Partijen streven naar uitvoering in de vorm van alleen regionale regelingen in eigen beheer zodat de Provincies zelf geen BTW hoeven te betalen en het Ministerie van IenM binnen het bedrag van € 20 mln., bedoeld onder lid 1, geen budget hoeft te reserveren om te storten in het btw-compensatiefonds. Indien onverhoopt vóór december 2012 komt vast te staan dat naar het oordeel van de bevoegde inspecteur omzetbelasting door de Provincies wel omzetbelasting ter zake van de verleende subsidies dient te worden voldaan, komen Partijen overeen dat vanuit het bedrag van € 20 mln. het vereiste bedrag door het ministerie van I en M wordt overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van budgetreservering t.b.v. het btw-compensatiefonds en er toch omzetbelasting afgedragen moet worden zullen de Provincies dit zelf uit de € 20 mln. voldoen.

 • 3. De verdeling onder de Provincies van het door het ministerie van I en M uitgekeerde bedrag van € 20 mln., bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van CBS-cijfers met betrekking tot de hoeveelheid agrarische bedrijven per provincie (2010) volgens onderstaande berekening. Bij deze berekening van de verdeling van het bedrag van € 20 mln. is uitgegaan van deelname van alle Provincies. Bij minder deelnemende Provincies wordt een herberekening gemaakt.

  Provincies

  Kasbudget 2012 (x € 1000)

  Drenthe

  1.044

  Flevoland

  523

  Friesland

  1.590

  Gelderland

  3.418

  Groningen

  928

  Limburg

  1.365

  Noord-Brabant

  3.568

  Noord-Holland

  1.387

  Overijssel

  2.464

  Utrecht

  813

  Zeeland

  896

  Zuid-Holland

  2.004

  Totaal

  20.000

 • 4. Partijen streven in het kader van dit convenant ten behoeve van het doel zoals geformuleerd in artikel 1 te komen tot projecten waarbij de uitvoeringskosten minimaal zijn en waarbij het budget, bedoeld in eerste lid, zo mogelijk aangevuld wordt met eigen middelen van de Provincies.

Artikel 4 Doelgroep van subsidie

In aanmerking voor subsidie komen agrarische ondernemers (zowel individueel als gebundeld via initiatieven van coöperaties), die eigenaar zijn van bedrijfsgebouwen met asbestdaken.

Artikel 5 Staatssteun

De Provincies zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Europese staatssteunregels. Indien er sprake is van een steunmaatregel die moet worden gemeld bij de Europese Commissie ter goedkeuring, dan dient de betrokken provincie tijdig contact op te nemen met het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat geldt ook als er sprake is van staatssteun die onder een meldingsvrijstelling valt.

Artikel 6 Looptijd

Dit convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt op van 31 december 2014.

Artikel 7 Wijziging

Indien een van de volgende omstandigheden zich wijzigt:

 • a. deelnemende Provincies;

 • b. als er per 1-1-2014 substantieel minder werd gesubsidieerd dan verwacht,

dan wel zich onvoorziene omstandigheden voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van dit convenant, zullen Partijen over (de noodzaak van) wijziging van dit convenant in overleg treden.

Artikel 8 Verantwoording

Het Ministerie van IenM ontvangt in de maand maart van 2015 t.b.v. de beleidsverantwoording, van het Interprovinciaal Overleg, namens de Provincies, een beknopt gebundeld rapport op hoofdlijnen over het resultaat in elk van de deelnemende Provincies van de uitvoering van de doelstelling, bedoeld in artikel 1, en de financiering ervan zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 9 Ondertekening

Ondertekening van het convenant door Partijen vindt plaats uiterlijk 17 oktober 2012.

Artikel 10 Openbaarheid

Binnen 1 maand na ondertekening van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 11 Algemeen

De 12 mandaatbesluiten waaruit de bevoegdheid blijkt van de heer J. Remkes om namens de onderscheiden Colleges van Gedeputeerde Staten van de 12 provincies dit convenant te ondertekenen, maken integraal deel uit van het convenant en worden als bijlage aan dit convenant gehecht.

Den Haag, 17 oktober 2012

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma.

De Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies, namens deze: J. Remkes.


X Noot
1

Onder asbestdak wordt in dit convenant verstaan asbesthoudende daken, dakgoten of gevels

X Noot
2

zonnepanelen (of PV paneel, van het Engelse 'Photo-Voltaic')