Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2012, 21890Ruimtelijke plannen

Logo Liesveld
Verleende omgevingsvergunning Nutsgebouw Langerak-Zuid, Liesveld

Bekendmaking

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met datum besluit tussen: 22-10-2012 en 26-10-2012 (week 43)

Langerak

  • 21147: op 22 oktober 2012 voor het bouwen van een trafostation, ten zuiden van de Tiendweg en ten oosten van de Hennepstraat te Langerak

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij het gemeentekantoor De Waard, Melkwegplein 1, 2971 VR te Bleskensgraaf. Hiervoor dient vooraf contact te worden opgenomen met team Vergunningen, telefoonnummer 0184-805 000.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van deze publicatie beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Dordrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC te Dordrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.