Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraafstroomStaatscourant 2012, 21849Ruimtelijke plannen

Logo Graafstroom
Vaststelling bestemmingsplan ‘MFA Wijngaarden’, Graafstroom

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad van Graafstroom op 15-10-2012 het bestemmingplan ‘MFA Wijngaarden’ (Dorpsstraat 31/32) vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het juridisch planologisch mogelijk maken van een duurzame Multi Functionele Accommodatie (MFA) waarin diverse maatschappelijke functie komen, waaronder dorpshuis de Haveling, de schietvereniging, de biljartvereniging en de ijsclub, inclusief bijbehorende parkeergelegenheid. Op het achtergelegen agrarisch perceel wordt een landijbaan/sportveld gerealiseerd. De percelen zullen worden bestemd als ‘Maatschappelijk’ en ‘Agrarisch’.

Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 26-10-2012 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het betreffende bestemmingplan en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kan tevens een voorlopige voorziening bij deze afdeling worden ingediend. Het bestemmingsplan treedt in werking op 07-12-2012.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.