Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2012, 21816Ruimtelijke plannen

Logo Waalre
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Waalre-Noord, Heistraat-Noord en Bosvilla’s, gemeente Waalre

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 september 2012 het bestemmingsplan Waalre-Noord, Heistraat-Noord en Bosvilla’s gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in bouw van circa 25 woningen in het uitbreidingsgebied Waalre-Noord. In het gebied ten noorden van de Heistraat nabij de waterplas zijn circa 20 woningen voorzien. In het zuidelijke deel nabij de Beverlaan zijn 5 bouwkavels voorzien. De driehoek ten noorden van de 5 bouwkavels zal een nadere groene invulling krijgen.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorend raadsbesluit ligt vanaf 1 november tot en met 12 december 2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting op het plan krijgen. Daarnaast kunt u het plan raadplegen via de gemeentelijke website: www.waalre.nl/wonen&leven/actualisatie bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0866.BP00158-0301).

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad. Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die redelijkerwijs aan kunnen tonen niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Daarnaast kan ook door belanghebbenden, die geen zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld in het geval dat voor zover dit beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het, indien men tijdig beroep heeft ingesteld, mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Waalre, 31 oktober 2012