Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2012, 21651Vergunningen

Logo Tubbergen
MER beoordelingsbesluit Vleerboersweg 35, Tubbergen

Kennisgeving MER-beoordeling

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van donderdag 25 oktober 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage ligt het besluit dat geen Milieueffectrapport is vereist voor een project op de locatie:

  • Vleerboersweg 35 Albergen. Het betreft het uitbreiden en veranderen van het varkensbedrijf.

Het besluit kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en op donderdag van 13.30 - 19.30 uur.

Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer neemt het bevoegd gezag een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Uit de door de aanvrager ingediende aanmeldingsnotitie is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de indiening van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Deze beslissing is genomen in het kader van de voorbereiding van een omgevingsvergunning onderdeel milieu en is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele bezwaren tegen deze beslissing kunnen te zijner tijd worden ingebracht in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning.