Logo Tilburg
Vastgesteld bestemmingsplan Fietstunnel Rauwbrakenweg 2012, Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 10 september 2012 het bestemmingsplan Fietstunnel Rauwbrakenweg 2012 (gewijzigd) heeft vastgesteld en dat het plan, met bijbehorend raadsbesluit, van maandag 29 oktober tot en met maandag 10 december 2012 ter inzage ligt.

Het plangebied ligt ongeveer 250 meter ten noorden van de Rauwbrakenweg. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een fiets- en voetgangerstunnel aan te leggen.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijlagen liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage in de Stadswinkel, Stadhuisplein 128 (ingang naast Paleis), geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur zonder afspraak. Na dit tijdstip kunt u alleen op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 14013 of door online een afspraak te maken via www.tilburg.nl.

Ook zijn de stukken te bekijken en/of te downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2011039).

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Tilburg, 26 oktober 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, mr. P.G.A. Noordanus, burgemeester

drs. G.G.H.M. Haanen MBA, secretaris

Naar boven