Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 20959Convenanten

Convenant wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk

Partijen:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, verder te noemen: ‘de Staat’;

De provincie Fryslân, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde C. Schokker-Strampel, daartoe gemachtigd op grond van artikel 176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, hierna gezamenlijk te noemen: ‘de provincie Fryslân’;

De provincie Noord-Holland, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Geldhof, daartoe gemachtigd op grond van artikel 176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, hierna gezamenlijk te noemen: ‘de provincie Noord-Holland’;

De gemeente Súdwest Fryslân en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de gemeente Súdwest Fryslân, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester H.H. Apotheker, daartoe gemachtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sudwestfryslân en de gemeenteraad van Súdwest Fryslân, hierna gezamenlijk te noemen: ‘de gemeente Súdwest Fryslân’;

De gemeente Hollands Kroon en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door waarnemend burgemeester Th. van Eijk, daartoe gemachtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon en de gemeenteraad van Hollands Kroon, hierna gezamenlijk te noemen: ‘de gemeente Hollands Kroon’;

Hierna te noemen: Partijen

Overwegende dat:

 • a) Partijen op 23 december 2011 de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk hebben gesloten;

 • b) In de Bestuursovereenkomst financiële afspraken zijn vastgelegd, waarbij de Staat voor de Waterveiligheidsmaatregelen circa 600 miljoen euro reserveert en de Regionale Partijen zorg dragen voor de financiering van de Ambities;

 • c) De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 23 december 2011 heeft toegezegd om onder voorwaarden een bedrag van maximaal € 20 miljoen nominaal (inclusief eventuele BTW) vrij te maken voor de Ambities die bij voorkeur een raakvlak hebben met de Topsector Water en een Rijksdoel dienen;

 • d) Deze toezegging onder voorwaarden reden is om de tussen Partijen gesloten Bestuursovereenkomst te wijzigen;

 • e) Partijen conform artikel 10 van de Bestuursovereenkomst willen komen tot een wijziging van de Bestuursovereenkomst.

Zijn overeengekomen als volgt:

ARTIKEL I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze wijzigingsovereenkomst gelden de in bijlage I van de Bestuursovereenkomst opgenomen omschrijvingen van gebruikte begrippen, welke met een hoofdletter worden aangeduid.

ARTIKEL II WIJZIGING IN DE TEKST VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST

A

Na artikel 3.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende

3.10 Ambitieprogramma

Er is een ambitieprogramma, waarin projecten voor het realiseren van Ambities zijn opgenomen. Regionale Partijen kunnen projecten voor het realiseren van Ambities inbrengen voor opname in het ambitieprogramma en zijn verantwoordelijk voor het opstellen van, overleg voeren over en het uitvoeren van het ambitieprogramma. Over het ambitieprogramma wordt jaarlijks overleg gevoerd in de bestuurlijke stuurgroep, bedoeld in artikel 6.1, waarna het ambitieprogramma door de Regionale Partijen wordt vastgesteld. Voor projecten die in aanmerking kunnen komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 5.1, is overeenstemming met de Staat nodig alvorens deze projecten in het ambitieprogramma worden opgenomen.

B

Na artikel 5 wordt een artikel 5A ingevoegd, luidende:

Artikel 5A Bijdrage van de Staat aan Ambities

 • 5A.1 In aanvulling op artikel 5 stelt de Staat maximaal € 20 miljoen nominaal (inclusief eventuele BTW) beschikbaar voor een bijdrage aan de bekostiging van Ambities. Het beschikbaar stellen van deze bijdrage kan in tranches plaatsvinden.

 • 5A.2 Een project komt voor de bijdrage, bedoeld in artikel 5A.1, in aanmerking, indien in ieder geval aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het project is opgenomen in het ambitieprogramma, bedoeld in artikel 3.10;

  • Het project is gericht op de realisatie van Ambities die een Rijksdoel dienen, waarbij het project bij voorkeur een raakvlak heeft met de Topsector Water;

  • Een Regionale Partij(en) draagt zorg voor minimaal eenzelfde bedrag als het bedrag dat door de Staat beschikbaar wordt gesteld voor de bekostiging van het project of de bekostiging van een bundeling van projecten. Dit bedrag is niet afkomstig uit andere Rijksmiddelen.

 • 5A.3 Regionale Partijen kunnen een projectvoorstel bij de Staat indienen dat in aanmerking komt voor de bijdrage, bedoeld in artikel 5A.1.

  Indien het project onderdeel uit gaat maken van het Hoofdcontract bestaat het projectvoorstel ten minste uit:

  • Een onderbouwing van de opgave, het doel en de mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van Ambities die een Rijksdoel dienen;

  • Een overzicht van de betrokken partijen, met daarbij een onderbouwing van de verdeling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden, een risicoverdeling en een verdeling van de kosten;

  • Een beschrijving van het gereserveerde budget met een onzekerheidsmarge van maximaal 15%, dat onderbouwd is met een kostenraming (SSK), voorzien van kasritme, garantstelling, vastgoed en participatie in de grond en een onderbouwde keuze voor aanbesteding;

  • Een planning, waarbij de te ondernemen inhoudelijke projectactiviteiten worden uitgezet in de tijd;

  • Een plan voor de beheersing van financiën, planning, risico’s, kansen en beheersmaatregelen.

  Indien het project geen onderdeel uit gaat maken van het Hoofdcontract en onder verantwoordelijkheid van Regionale Partij(en) wordt uitgevoerd, bestaat het voorstel ten minste uit:

  • Een onderbouwing van de opgave, het doel, de mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van Ambities en de mate waarin het project Rijksdoelen dient;

  • Een overzicht van de betrokken partijen;

  • Een onderbouwing van de kosten;

  • Een beschrijving van het gereserveerde budget per partij, voorzien van kasritme;

  • Een planning, waarbij de te ondernemen inhoudelijke projectactiviteiten worden uitgezet in de tijd.

 • 5A.4 Projectvoorstellen worden behandeld in volgorde van datum en tijdstip van indiening bij de Staat. De Staat beoordeelt het projectvoorstel op grond van artikel 5A.5. Op basis van deze beoordeling besluit de Staat of het project in aanmerking komt voor de bijdrage, bedoeld in artikel 5A.1, en stelt de Staat de bijdrage vast.

 • 5A.5 Een project komt niet voor de bijdrage, bedoeld in artikel 5A.1 in aanmerking, indien:

  • a. Het project niet voldoet aan artikel 5A.2 of artikel 5A.3;

  • b. Het projectvoorstel na 31 december 2016 bij de Staat is ingediend;

  • c. Gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Regionale Partij(en) onvoldoende financiële middelen ter beschikking staan ter uitvoering van het project;

  • d. Gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de voor de uitvoering van het project benodigde besluiten niet zullen worden verkregen;

  • e. Gegronde reden bestaat om aan te nemen dat het project niet conform het projectvoorstel zal worden uitgevoerd;

  • f. Het budget is uitgeput.

 • 5A.6 De bijdrage, bedoeld in artikel 5A.1, is niet bestemd voor de financiering van project- of procesmanagement.

 • 5A.7 De bijdrage, bedoeld in artikel 5A.1, zal (deels) ten laste komen van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd. Aan deze bijdrage wordt de voorwaarde verbonden dat voldoende gelden ter beschikking blijven worden gesteld voor de bijdrage.

ARTIKEL III WIJZIGING IN DE BIJLAGE I VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST

In bijlage I worden in alfabetische rangschikking de volgende begripsomschrijvingen toegevoegd:

Ambities die een rijksdoel dienen: Ambities die in hoofdzaak betrekking hebben op duurzame energie of natuur en een beleidsdoel van de Rijksoverheid dienen. Dit is ter beoordeling van de Staat.

Hoofdcontract: Het contract dat de Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van IenM, namens deze Rijkswaterstaat, met marktpartij(en) afsluit ten behoeve van de Waterveiligheidsmaatregelen.

Rijksmiddelen: Middelen die op de rijksbegroting staan, niet zijnde het Gemeente- en Provinciefonds.

Topsector Water: De Topsector Water is een unieke (internationaal onderscheidende) sterke economische sector en omvat grosso modo drie onderdelen:

 • 1. Het maritieme cluster (bedrijven die op of aan het water werken, zoals offshore, havens, baggeraars);

 • 2. Het watertechnologiecluster (waterbereiding en -behandeling en dergelijke);

 • 3. Het deltatechnologiecluster (waterbeheer en waterbouw).

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

Deze wijzigingsovereenkomst treedt in werking op de dag na (laatste) ondertekening.

ARTIKEL V PUBLICATIE

Binnen vijftien werkdagen na (laatste) ondertekening wordt deze wijzigingsovereenkomst door de Staat gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus opgemaakt en ondertekend in vijfvoud, teDen Haag, 5 oktober 2012

De Staat, De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma.

Utrecht, 20 september 2012

De provincie Fryslân, voor deze: de gedeputeerde Water, C. Schokker-Strampel.

Haarlem, 20 september 2012

De provincie Noord-Holland, voor deze: de gedeputeerde Water, J. Geldhof.

Sneek, 30 augustus 2012

De gemeente Súdwest Fryslân, voor deze: de burgemeester, H.H. Apotheker.

Anna Paulowna, 30 augustus 2012

De gemeente Hollands Kroon, voor deze: de wnd. burgemeester, Th. van Eijk.