Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 20827Vergunningen

Logo Uden
Omgevingsvergunning 1e fase Hoogstraat 6 te Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning 1e fase heeft verleend als revisievergunning voor een zeugen- en varkenshouderij op het adres Hoogstraat 6, 5406 TH te Uden (zaak 63094) (bekendmaking besluit 09/10/2012).

De vergunning kan tijdens openingstijden worden ingezien in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

Indienen beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Inwerkingtreding besluit

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Wanneer een belanghebbende van mening is dat een besluit niet in werking mag treden, gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te

’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Uden, 9 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van Udende secretaris mr. J.M. Smarius

de burgemeester drs. H.A.G. Hellegers