Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DirkslandStaatscourant 2012, 20693Ruimtelijke plannen

Logo Dirksland
Vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorpsgebied Melissant 2012, Dirksland

Burgemeester en wethouders van Dirksland maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 september 2012 het bestemmingsplan ’’Dorpsgebied Melissant 2012’’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Het bestemmingsplan Dorpsgebied Melissant heeft een overwegend conserverend karakter. Dit houdt in dat het plan met name is gericht op het regelen van de bestaande functies en de bestaande bebouwing in het plangebied. Op twee locaties wordt hiervan afgeweken. Voor het transportbedrijf Mijnders J.L. Mijnders op bedrijventerrein Ruijgenhil wordt een uitbreidingsmogelijkheid geboden en aan de Julianaweg 49 wordt voor het bestaande pand een functiewijziging van detailhandel naar wonen mogelijk gemaakt.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 ter inzage. De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak. Voor een afspraak kunt u terecht op telefoonnummer 0187 - 60 80 95.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen tevens worden ingezien via de gemeentelijke website www.dirksland.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het vaststellingsbesluit van 27 september 2012 kan van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht.;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.