Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2012, 20636Vergunningen

Logo Tubbergen
Aanvraag om omgevingsvergunning Snoeymansweg 19 te Haarle, Tubbergen

Kennisgeving omgevingsvergunning (ontwerp)

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van donderdag 11 oktober 2012 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt de ontwerpbeschikking op de aanvraag om omgevingsvergunning voor een project op de locatie:

Snoeymansweg 19 te Haarle. Het betreft het vergroten van de hoeveelheid puin mobiel te breken op locatie. De strekking van het ontwerp is dat de vergunning wordt verleend.

Het ontwerpbesluit kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen.

Omdat de aanvraag betrekking heeft op een “projectbesluit” als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onderdeel a, onder 3۫۫ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de ontwerpbeschikking ook digitaal gepubliceerd. Het ontwerpbesluit kunt u inzien via RO-online (http://ruimtelijkeplannen.nl/?planid=NL.IMRO.0183.1201052-ow01) en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl. Op de gemeentelijke website kunt u ook een directe link vinden naar het ontwerpbesluit op RO-online.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het gemeentebestuur van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via het e-mailadres gemeente@tubbergen.nl Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via het Klant Contact Centrum. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Wie nalaat tijdig een zienswijze in te dienen kan later geen beroep instellen als het eindbesluit genomen is. Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.