Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 20565Ruimtelijke plannen

Logo Someren
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 126 Someren’, Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 126 Someren” ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 126 Someren” biedt de juridisch-planologische grondslag voor het wijzigen van het bouwvlak ten behoeve van de vergroting van de terreinverharding en visuele en geluidstechnische afscherming naar de omgeving toe. Het plangebied ligt aan de Nieuwendijk ter hoogte van de kruising met de Groeneweg, ten zuidoosten van de kern Someren-Heide. Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Someren, sectie G, nummers 5087, 5089 en 5091.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan samen met de onderliggende stukken vanaf donderdag 11 oktober 2012 gedurende zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1 in Someren.

Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het ontwerpbesluit, ontwerpbestemmingsplan kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan plus bijlagen ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder het tabblad bestemmingsplannen kan de naam van het plan worden ingevoerd en komt het plan naar voren) en via de gemeentelijke website.

Indienen zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan door een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Someren naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degene die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM (tel. 0493-494888).

Someren, 10 oktober 2012