Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 20435Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Omgevingsvergunning Buitenkerk 2 te Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat zij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) hebben verleend voor:

  • Het bouwen van een bouwwerk, zijnde een woning (artikel 2.1, lid 1, sub a onder 3 Wabo);

  • Het slopen van de bestaande bebouwing (artikel 2.2, lid 1, sub a Wabo);

  • het uitvoeren van werkzaamheden vanwege archeologisch onderzoek (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo);

  • het afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo).

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 11 oktober 2012 tot en met woensdag 21 november 2012 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken > Plannen en Projecten > Bodegraven > Projecten > Buitenkerk 2;

  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) en digitaal tijdens de openingsuren in het gemeentehuis in Bodegraven;

Deze kennisgeving is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1901.12Buitenkerk2-AB80.

De bronbestanden van dit besluit zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend. Beroep dient te worden ingediend bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN  ’s-Gravenhage). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan door bovengenoemde belanghebbenden een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij om een voorlopige voorziening wordt gevraagd.