Logo zuid-Holland
Bekendmaking Herhaalde tervisielegging Ontwerp Actualisering 2012, Zuid-Holland

BEKENDMAKING

Herhaalde tervisielegging Ontwerp Actualisering 2012

Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte

De Ontwerp Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte ligt van dinsdag 9 oktober 2012 tot en met maandag 5 november 2012 ter visie. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerpwijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte.

Het ontwerp heeft al eerder ter visie gelegen tot 4 oktober 2012, maar voorafgaande publicatie in de Staatscourant is daarbij abusievelijk achterwege gebleven. Diegenen die reeds een zienswijze hebben ingediend gedurende de termijn van de eerste tervisielegging, hoeven dit niet nogmaals te doen.

De structuurvisie bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkeling de komende tien jaar en in de verordening zijn regels opgenomen voor bestemmingsplannen van gemeenten.

De structuurvisie en de verordening worden jaarlijks geactualiseerd op basis van verzoeken van gemeenten en regio’s en in verband met maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. In deze Actualisering 2012 blijven de hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk beleid ongewijzigd.

Onderwerp en Ontwerp Actualisering 2012

Deze actualisering heeft betrekking op ruim twintig onderwerpen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen: detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen, locatiebeleid windenergie, watergebonden bedrijvigheid, provinciale vaarwegen, buitendijks bouwen, toegankelijkheid nieuwe landgoederen, invloedsgebieden StedenbaanPlus, bescherming veenweidegebieden, bescherming graslanden Bollenstreek, archeologie, bescherming Limes en bescherming Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Beleidsvisie Groen

De uitkomsten van de Ontwerp Beleidsvisie Groen zijn eveneens verwerkt in deze actualisering. Deze Ontwerp Beleidsvisie Groen heeft al eerder ter inzage gelegen. Het is niet nodig om zienswijzen op de Ontwerp Beleidsvisie Groen te herhalen in de zienswijzenprocedure van de Actualisering 2012. In deze zienswijzenprocedure ligt alleen de ruimtelijke vertaling van de Ontwerp Beleidsvisie Groen ter inzage. Mocht de zienswijze op de Ontwerp Beleidsvisie Groen aanleiding zijn om die aan te passen, dan zullen de ruimtelijke consequenties hiervan automatisch worden meegenomen in de Actualisering 2012.

Gemeentelijke en regionale verzoeken

Gemeenten en regio’s worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om voor 15 juli verzoeken in te dienen voor aanpassing van de structuurvisie en de verordening. Ook dit jaar hebben meer dan twintig gemeenten en regio’s gebruik gemaakt van die mogelijkheid. In de Ontwerp Actualisering 2012 is een samenvatting opgenomen van de ingediende verzoeken en de reactie daarop van Gedeputeerde Staten. Daarbij is aangegeven of het verzoek heeft geleid tot aanpassing van de structuurvisie en de verordening. Uw zienswijze kan zowel betrekking hebben op de toegewezen verzoeken als op de afgewezen verzoeken.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

  • 1. U kunt de Ontwerp Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte met de kaartbijlagen, de afgewezen gemeentelijke verzoeken en een aantal toelichtende documenten inzien en downloaden via www.zuid-holland.nl/actualisering2012 .

  • 2. U kunt de wijzigingen van de structuurvisie en de verordening met digitaal inzoombare kaarten voorts raadplegen via ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl. Het IMRO-nummer voor de structuurvisie is: NL.IMRO.9928.DOSx2011x0012858SV-OW01 en voor de verordening: NL.IMRO.9928.DOSx2011x0012858VO-OW01.

  • 3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ook ter inzage bij “Het Loket” in het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze(n) op de ontwerpwijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte schriftelijk of per e-mail indienen.

schriftelijke zienswijze

U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. mw. H. Maagdenberg

afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Postbus 90602 2509 LP Den Haag

e-mail

visieopzuidholland@pzh.nl

Tips voor zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van de Ontwerp Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Uw zienswijze kan alleen betrekking hebben op onderwerpen die deel uitmaken van de Ontwerp Actualisering 2012 en op de toegewezen en afgewezen gemeentelijke verzoeken. Vermeld ook uw naam, e-mail en adres.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd met de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 - 4417415 en 070 - 4417269 of emailadres visieopzuidholland@pzh.nl.

DOS-2011-0012858

Naar boven