Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 2032Ruimtelijke plannen

Omgevingsvergunning (Wabo), kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kaalstreek 10)

Burgemeester en wethouders van Nuth maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om vergunning te verlenen ten behoeve van het uitbreiden van een sportcentrum incl. nieuwbouw bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend als Hulsberg, sectie A nummer 2435, plaatselijk gelegen Kaalstreek 10 in Hulsberg.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken, die redelijkerwijs noodzakelijk mogen worden geacht voor een beoordeling van dit besluit, zullen met ingang van 30 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis van Nuth aan het Deweverplein 1 te Nuth; elke werkdag van 8.30–12.00 uur en op donderdag tevens van 14.00–17.00 uur.

Binnen voormelde periode kunnen door eenieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerpbesluit worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth. Binnen voornoemde periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor zal desgevraagd een hoorzitting worden georganiseerd na een (tijdige) aanvraag daartoe bij het Wabo-loket van de gemeente Nuth:

045-5659169 of wabo-loket@nuth.nl . Bij dit loket kan men ook terecht voor de ter inzage gelegde stukken, eventuele afschriften van stukken (tegen vergoeding van de legeskosten), nadere informatie over de aanvraag, de procedure, etc.

Tegen een definitieve beschikking kan slechts beroep worden aangetekend door belanghebbenden die ook zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingebracht.