Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 20193Ruimtelijke plannen

Logo Someren
Ontwerpbestemmingsplan ‘Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34’, Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34’, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34’ biedt de juridisch-planologische grondslag voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie gecombineerd met woningen en/of zorgwoningen op het perceel plaatselijk bekend Nieuwendijk 32 en 34, kadastraal bekend als sectie G 1792 (gedeeltelijk), G 1820, G 1616 en G 1819.

Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Someren maken tevens bekend dat zij voornemens zijn om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de gevel met een oriëntatie op de Nieuwendijk en deels de zijgevels. De geluidbelasting op deze gevels, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai van de Nieuwendijk, is meer dan de voorkeursgrenswaarde maar niet meer dan de maximaal onthefbare waarde.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 4 oktober 2012 gedurende zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1 in Someren. Gelijktijdig ligt ook het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder samen met het onderliggende akoestisch onderzoek ter inzage. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het ontwerpbesluit, ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken. U kunt deze stukken ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder het tabblad bestemmingsplannen kan de naam van het plan worden ingevoerd en komt het plan naar voren) en via de gemeentelijke website.

Indienen zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan door iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Someren naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degene die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen hiervoor contact opnemen met mevrouw A. Vinken van de afdeling VROM (tel. 0493-494888).

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mevrouw A. Vinken van de afdeling VROM (0493-494888).

Someren, 3 oktober 2012