Logo Zuid-Holland
Publicatie Ontwerp Beleidsvisie Bodem; Zuid-Holland

Bekendmaking

Publicatie Ontwerp Beleidsvisie Bodem

De Ontwerp Beleidsvisie Bodem ligt van vrijdag 5 oktober 2012 tot en met donderdag 15 november 2012 ter visie. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp Beleidsvisie Bodem.

De provincie werkt aan de versterking van de regionale economie, verduurzaming van de energie, verbetering van de omgevingskwaliteit en verantwoord gebruik van beperkt beschikbare ruimte. De bodem van Zuid-Holland kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De ontwerp Beleidsvisie Bodem beschrijft hoe de provincie de kansen van de bodem voor die hoofdopgaven denkt te kunnen benutten met in achtneming van de bescherming van de aanwezige waarden in en van de bodem.

Waar kunt u het ontwerp inzien?
  • U kunt de Ontwerp Beleidsvisie Bodem inzien en downloaden via www.zuid-holland.nl/thema’s/ruimte/bodem/bodemstrategie .

  • Wanneer u geen internet heeft, kunt u om toezending van de Ontwerp Beleidsvisie Bodem verzoeken via het secretariaat van het bureau Bodemontwikkeling en Nazorg, telefoon 070- 441 6624.

  • Tijdens kantooruren ligt het document ook ter inzage bij “Het Loket” in het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

U kunt uw zienswijze(n) op drie manieren inbrengen.

  • Per post naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de heer P. Zwang, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. U wordt verzocht in de linkerbovenhoek op de envelop “zienswijze Ontwerp Beleidsvisie Bodem” te vermelden.

  • Per e-mail via visieopzuidholland@pzh.nl.

  • Mondeling, waarvoor u een afspraak kan maken via het secretariaat van het bureau Bodemontwikkeling en Nazorg, telefoonnummer 070 - 441 66 24.

Geef in uw zienswijze duidelijk aan waar u het wel en niet mee eens bent en geef uw suggesties voor wijziging. Uw zienswijze kan alleen betrekking hebben op onderwerpen die deel uitmaken van die Ontwerp Beleidsvisie Bodem. Vermeld ook uw naam, e-mail en adres.

Vervolg

Als u een zienswijze heeft ingediend, informeren wij u over de publicatie van de Nota van Beantwoording, waarin alle zienswijzen samengevat worden opgenomen en onze reactie daarop wordt verwoord. Provinciale Staten nemen uiteindelijk het besluit over de definitieve Beleidsvisie Bodem, waarbij de binnengekomen zienswijzen worden betrokken.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland, dhr J.A.M. van Hagen (telefoon 070 - 441 70 84) of mevr T. Haring (070 - 441 76 09) of emailadres visieopzuidholland@pzh.nl

DOS 2012 0009333

Naar boven