Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2012, 19957Vergunningen

Logo ’s-Hertogenbosch
Omgevingsvergunning realiseren vier appartementen locatie Vughterstraat 158, ’s-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het het realiseren van vier appartementen en een winkel. Het betreft de locatie Vughterstraat 158 in 's-Hertogenbosch. Deze locatie is kadastraal bekend gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie G, nr. 3833. Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan Vughterdriehoek. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing, de verbeelding en de omgevingsaanvraag met ingang van maandag 8 oktober 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, zie <bouwen en wonen> en <publicaties omgevingsvergunning>. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 56 63. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00001720.

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket)

E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

's-Hertogenbosch, 5 oktober 2012

Einde inzagetermijn: 19 november 2012

BEKENDMAKING als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht.

Omgevingsvergunning (§ 3.3 Wabo).

Bij het college van burgemeester en wethouders (het college) is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het het realiseren van vier appartementen en een winkel op het adres Vughterstraat 158 in 's-Hertogenbosch.

Het college is van plan hierover een besluit te nemen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit liggen met ingang van maandag 8 oktober 2012 zes weken ter inzage bij het informatiecentrum.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Zienswijzen worden gericht aan:

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 12345

5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

Desgewenst is ook het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met de onderstaande medewerker. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00001720.

's-Hertogenbosch,

mw. M. van Wetten